Място на провеждане: Обучението може да се проведе във Вашата фирма или нашия учебен център на адрес гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5

Цел на обучението:
Подготовка на банковите маркетолози да развиват успешно спецификата на тази дейност на българския пазар при най-високи стандарти. Дисциплината има възлово място в процеса на формиране на системата от научни знания, умения и навици, необходими за професионалиста-маркетолог. Основавайки се на общите и специфичните знания обучението се явява не само пряко и логическо тяхно продължение (в смисъл на разширяване, задълбочаване, развитие и интегриране), но и в смисъл на усвояване на нови знания, на формиране на навици и практически умения.


Целева група:
Директори и заместник-директори на отдели "Маркетинг", както и специалисти с висше образование по специалността.

Основно съдържание на курса:
•Анализи и прогнози на подготвителния етап: анализ и сегментиране на пазара, избор на целеви сегменти и позициониране на стоките в условията на остра конкуренция; анализ на конкурентите и мерки за тяхното дестабилизиране; анализ на силните и слабите страни на банката и нейните продукти. Прогнозиране на възможностите и заплахите пред банката.

•Разработване на стратегия, базираща се на една или няколко цели.
•Разработка на маркетинг-микс. Особености на 7P в банковото дело. Трите кита на банковия маркетинг: стока, дистрибуция и комуникация. Четирите опорни точки на банковия маркетинг.
•Маркетинг на отношенията

Продължителност:
Препоръчително е семинарът да продължи 2 дни.

Методи на водене на обучението:
В центъра на обучението се намира задачата да се напластят нови познания и обмени опит на професионалистите-маркетолози, които свободно да оперират при подготовката на маркетингови стратегии.

Водещ обучението: проф. Боян Дуранкев