Продължителност: Целесъобразно е обучението да бъде проведено в два модула с продължителност от 20 учебни часа всеки.
Брой на участниците в обучението-минимум 15 човека,максимум 20 за една група.

Място на провеждане на обучението по договореност /целесъобразно е да е извън населено място/.

 

Целева група:
В курса могат да участват всички служители, които работят в екипи или групи, ръководни кадри и др

Цел на обучението:
Целта, която се поставя с обучението в този курс е формиране на ръководни умения и развитието на важни професионални и личностни качества, имащи отношение към процеса управление.

Участниците следва да придобият умения:
•Да разпознават групово-динамичните процеси в екипа и да ги управляват, за да се гарантира безпроблемна и ефикасна работа в екипа
•Да разпознават слабостите в екипа и да се научат да ги отсраняват;
•Да използват продуктивно възникнали конфликти в екипа;
•Да придобият умения за вземане на управленски решения при различни ситуации при работа в екип;
•Да разпознават и заздравяват силните страни на екипа. Основно съдържание на курса:
•Етапи и способи за изграждане на екипи;
•Предимства на екипната работа;
•Разпознаване на групово-динамични процеси в екипа;
•Управление на групово-динамичните процеси - вземане на управленски решения;
•Анализ на културата в екипа; •Реакция при възникване на остри конфликти в екипа;
•Комуникации и комуникационни техники за диалог и водене на преговори;
•Лидерство-Качества и стилове на лидерството;
•Промяна на културата на екипа в съответствие към имиджа на банката.

 

Методи на водене на обучението:
В центъра на вниманието се намират методите за тренинг на екип с много специализирани мениджърски тестове и тестове за придобиванe на професионални управленски умения, тестове за личностни качества, за евристично мислене много примерни ситуации, казуси, инциденти и видеоанализи и др.
След всеки тест и казус се прави анализ и коментар на решенията.

Учебният процес е осигурен с пакет учебни пособия.