Цел на обучението:
Подготовка на банковите маркетолози и специалисти по връзки с обществеността и реклама да развиват успешно спецификата на тази дейност на българския пазар при най-високи световни стандарти.
Дисциплината има възлово място в процеса на формиране на системата от научни знания, умения и навици, необходими за професионалиста-маркетолог в системата на комуникациите.

Основавайки се на общите и специфичните знания обучението се явява не само пряко и логическо тяхно продължение (в смисъл на разширяване, задълбочаване, развитие и интегриране), но и в смисъл на успех.   

Целева група:
Директори и заместник-директори на отдели "Маркетинг", "Връзки с обществеността" и "Реклама", както и специалисти с висше образование в това направление.вояване на нови знания, на формиране на навици и практически умения.

Основно съдържание на курса:
•Комуникациите на третото хилядолетие. Приемственост и обновление. Комуникации и комуникационна политика.
•Разработка на комуникационна стратегия според целите: дългосрочни и краткосрочни; силни и слаби; на различните етапи на жизнения цикъл на организацията и продуктите. •Разработване на елементите на комуникационната политиката. Връзки с обществеността и отношенията им с останалите елементи.
•Реклама и отношенията й с останалите елементи. Насърчения и връзките им с другите елементи.
•Лични продажби и отношенията им с другите елементи.
•Разработване на комуникативен маркетинг-микс.
•Преход от стратегии по елементи към Интегрирани маркетингови комуникации (ИМК). Оценка на ИМК.
•Култура на ИМК. Етика на ИМК.
•Маркетинг на взаимоотношенията и ИМК.

Продължителност:
Препоръчително е курсът да продължи 2-3 дни.

Методи на водене на обучението:
В центъра на обучението се намира задачата да се напластят нови познания и обмени, опит на професионалистите в тази област, като им се представят най-модерните (и частично: най-спорните) направления на комуникациите.

Водещ обучението: проф. Боян Дуранкев