Продължителност на обучението:  два дни
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч
. Обучение

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5. 
Учебен център TBS consulting

Цел на обучението: 
Развитие на уменията за водене на интервю за работа и избор на подходящ за компанията и позицията кандидат.

Задачи: 
- Да формулират профил на „желания кандидат“;
- Да провеждат интервю, базирано на компетенции;
- Да използват модела STAR при воденето на интервю;
- Да надграждат уменията си за задаване на правилни въпроси и активно слушане;
- Да избягват често допускани грешки при провеждането на интервю за работа.

Целева група: 
Мениджъри и хора, които ръководят екипи или групи. Мениджъри и Специалисти подбор и ЧР.

Методи на водене на обучението: 
В основата на обучението е създаване на условия за опознаване на собствените умения и затруднения на участниците при провеждането на интервю за работа, което да послужи като изходна база за надграждане на способността им да подбират подходящите за компаниите си специалисти. За това допринасят използваните игрови методики, както и интензивните взаимодействия между всички участници, последвани от конструктивна обратна връзка.Теоретичните модели имат за цел единствено структуриране на познанието за интервюто за барота и се предоставят най-вече за самостоятелна подготовка.ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Първи ден:
- Отваряне на обучението. Поставяне на целите, правилата и времевата рамка.
- Задаване на рамката-какво представлява процесът по подбор на кандидат за работа.
- Формулиране на профила на желания кандидат. Личностен профил и/или компетентностен модел. Какво представляват и как се използват компетенциите в процеса на подбор. 
- Упражнение за извличане на профила на желания кандидат. Работа в малки групи по конкретни нужди на участниците и обратна връзка от водещата.
- Кога да използваме практически задачи за оценка на уменията на кандидата за работа. Споделяне на опита на участниците и дискусия.
- Интервюто-основен инструмент в подбора на персонал. Видове интервюта. Структура на интервюто и най-често допускани грешки. Водене на интервю, базирано на компетенции. Представяне на модела STAR.
- Въпроси и оценка на деня.

Втори ден:
- Преглед на програмата за деня и „загряване”.
- Презентиране на стандарт за водене на интервю. Препоръчителна структура и продължителност на интервюто за подбор.
- Упражняване на модела STAR и даване на обратна връзка.
- Подготовка за провеждане на интервю. Предразполагане на интервюирания. Изграждане на имиджа на компанията по време на процеса на подбор, по време на интервюто и след него.
- Поведение и комуникация на интервюиращия. Задаване на въпроси-основен инструмент на интервюиращия. Активно слушане-правила. Упражнение за активно слушане и задаване на въпроси.
- Как да подхождаме към по-„трудни” кандидати? Как да водим интервю с интроверти и екстроверти? Как да изследваме мотивацията на кандидата за работа?
- Практическа работа и упражняване на уменията за водене на интервю. Симулации на интервюта. Дискусия и обратна връзка относно демонстрираните от участниците умения.
- Как да вземем правилното решение за назначение? Съответствие с личностния профил или съответствие само с компетенциите? Дискусия.  Използване на карта за оценка на кандидатите.
- Даване на обратна връзка на участниците в обучението относно областите за развитие на уменията им за интервюиране.
- Затваряне на обучението.

Забележка: Участниците в обучението ще получат материали за предварителна теоретична подготовка. Ще очакваме да дойдат на самото обучение с предварително подготвена длъжност, за която най-често правят подбор, както и изисквания към нея. За да има обучението максимална практическа насоченост в неговите рамки ще се работи по тези реални казуси на участниците. 


Лектор на обучението:
 Цветелина Гюрова - 
е магистър по организационна и социална психология от СУ „Климент Охридски”. Има дълъг и интересен професионален път с над двадесет години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка с цел развитие, изработването на компетентности модели. Притежава сертификати за работа с редица психологични въпросници, за водене на обучителни групи, а също и за работа като психотерапевт и коуч. Към настоящия момент работи на свободна практика и провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг, лидерство и мотивация, презентационни умения, умения за интервюиране, емоционална интелигентност и други. Работила е с екипите на много големи и малки български и международни компании. За нея работата е удоволствие, възможност за непрекъснато учене и обмен на знания, опит и енергия.
Не се приемат регистрации