Продължителност: един ден - 8 уч. ч.
09:00 –09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 –16:45 ч. Обучение.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting


Курсът цели  създаване на  знания и умения за:
• Познание за общуването като процес – външна и вътрешна комуникация. Себеизразяване;
• Убедителна и изразителна комуникация;
• Развива способността да слушаме внимателно; 
• Да приемате и разбираме правилно посланието на събеседника; 
• Да контролирате емоциите в продажбите и мениджмънта; 
• Да ползвате богат инструментариум от комуникационни канали; 
• Да планирате и общувате уверено; 
• Уверено да водите преговори; 
• Да овладявате конфликтни ситуации; 
• Да намирате пресечната точка на интереси; 
• Да не пилеете времето си, а да търсите ефективно общуване; 
• Използване на новите технологии за повишаване ефективността и бързината та комуникациите;
• Да владеете информацията и да я анализирате правилно;
• Да бъдете успешни, да предизвиквате доверие и създаване на устойчиви и дългосрочни партньорства.

Основни теми:
1. Комуникация – същност, видове, принципи. Себепознаване.
2. Основни канали за комуникация – вътрешна и външна.
Измерване на ефективността на комуникационните канали. Обратна връзка.
3. Вътрешните комуникации – важен елемент при формиране на публичен имидж на организацията. Вътрешни комуникации – аудитории, послания. Общуване с външните публики – клиенти, партньори, медии, НПО и др. целеви групи. Комуникация при преговори. 
4. Различни формати – разговор, презентация, писмено общуване, онлайн, интервю, пресконференция, брифинг, прессъобщение. Новите технологии – в помощ на ефективната комуникация и предизвикателствата. Обобщаваща дискусия по обучителния модул.


Водещ обучението
: Михаела Малеева
Михаела Малеева е изп. директор на Асоциацията на специалистите по комуникации в общини (АСКО), PR консултант с дългогодишен преподавател в Института по публична администрация (ИПА) към Министерски съвет.
Професионалният ѝ опит включва над 25 години работа като PR експерт в органите на държавната администрация и местното самоуправление и ръководител на направление „Връзки с обществеността“ в Столична общинска администрация, Националния статистически институт, КИИП София-град, Българска академия на науките, с участие в национални и международни информационни кампании, многобройни публикации. Тя води обучителните модули  в ИПА „Ефективни връзки с обществеността“, „Планиране и реализиране на комуникационна стратегия“, „Изграждане на публичен имидж“, „Вътрешни комуникации“,  „Комуникационни умения“, Успешно представяне пред публика“. 

 

Регистрирай се тук