Продължителност: 28.09.2017 г.
09:30-10:00 ч. Регистрация, кафе.  
10:00-16:30 ч. Семинар.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на TBS consulting 

Цели на курса:
Да  запознае участниците с  основните изисквания на Наредбата за управление   на строителни   отпадъци (СО)   и произтичащите от  нея задължения,  както  и да  се  развият  практически умения по прилагането на Наредбата, с което да се осигури нейната ефективност. Новите моменти в Закон за управление на територията и Закон за управление на отпадъците.

Резултати:
Знания за общата и техническа и законова нормативна уредба, за състоянието по управлението на СО, за особеностите на строителните отпадъци (СО), за технологиите на разрушаване на сгради и рециклиране на СО и свързаните с това свойства на рециклираните продукти, за възможните приложения на рециклираните материали в строителството, Умения за прилагането на Наредбата в частта изготвяне, оценка и контрол на Плана за управление на СО.
Участниците в курса ще получават Удостоверение за преминато обучение.

Лектор: доц. д-р инж. Румяна Захариева - кат. "Строителни материали и изолации" УАСГ, член на работния колектив, изготвил текста на Наредбата.  

Цена: 160 лв. без начислен ДДС.
В цената е включено: печатни материали, удостоверение, блокнот, кафе паузи и обяд. Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. Организация: "ТБС консултинг"ЕООД Банка: ОББ АД Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 код: UBBSBGSF В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. Регистрация може да направите до три дни преди началото на обучението и на тел.: 028310033.Не се приемат регистрации