Лектори: инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, дм (заедно и поотделно)


 1. Фирмена документация по безопасност и здраве при работа.
 2. Дейност  на  КУТ/ГУТ,  регламентиране  и  документиране  на дейността.
 3. Организация  и  документиране  на  дейностите  по  обучение  и  инструктажи  в предприятието.
 4. Практическо приложение на оценката на риска. Планиране на мерки и изготвяне на програма за ограничаване и намаляване на риска.
 5. Физични фактори на работната среда – въздействие, нормативни изисквания, периодичност на измерванията.
 6. Химични фактори и прах - въздействие, нормативни изисквания, периодичност на измерванията.
 7. Физиологични фактори – ергономия, нормативни изисквания, мерки за защита.
 8. Безопасна поддръжка. Изисквания за документиране на дейностите по поддръжка на машините и  съоръженията. Специфични изисквания при поддържане и ремонт на електрокари и мотокари,  при поддръжка на автомобили. Специфични изисквания при използване на стелажи.
 9. Изисквания на нормативните актове за изготвяне на аварийни планове и реагиране при извънредни ситуации.
 10. Осигуряване на безплатно работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни  средства  –  задължения  на  работодателя  и  работещите.  Изготвяне  на списък, определяне на сроковете за износване.
 11. Трудови злополуки – разследване, деклариране, регистриране.
 12. Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен   платен  годишен  отпуск,  намалено  работно  време,  медицински прегледи. Задължения   на  работодателя   за  трудоустрояване   –   определяне   на   места  за трудоустрояване, проблеми и решения при трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, специална закрила на лицата с намалена работоспособност.
 13. Специална закрила на някои категории работници и служители.
 14. Работа на открито – изисквания за защита на работещите. Мерки за намаляване на риска.
 15. Съхранение на опасни химични вещества и смеси (темата въвежда в изискванията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси).
 16. Психосоциални фактори. Работоспособност, умора, стрес. Оценка на риска.
 17. Здраве и безопасност при работа в офиси. Ергономия при работа с компютър.
 18. Шум – въздействие и начините за предпазване от него.
 19. Изисквания за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи.
 20. Първа долекарска помощ.