Дата на провеждане: по заявка
09:00-09:30 ч. Регистрация, кафе.  
09:30-17:00 ч. Обучение.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център на ТБС консултинг  

Курсът може да се проведе по предварителна заявка, при група над 4 участника, в удобно за Вас време и място.

Обучението е ежегодно и се провежда във връзка с чл. 6, ал.1,  т. 1-4 на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
Участниците в курса ще получат "УДОСТОВЕРЕНИЕ" за завършено обучение.

Основно съдържание на обучението:
Тема 1: Актуална нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд. Запознаване с промените в тях.
Тема 2: Фирмена документация по безопасност и здраве при работа.
Тема 3: Дейност на КУТ, регламентиране и документиране на дейността.
Тема 4: Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта и здравето при работа. -функции и задачи на длъжностните лица и специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейността, свързана със защитата и профилактиката на професионалните рискове; -обучение (първоначално, ежегодно - опреснително) на представителите в КУТ/ГУТ и на служителите и длъжностните лица.
Тема 5: Вредни фактори за здравето и безопасността на трудещите се
- видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита.
-обезопасеност на работното оборудване
-механобезопасност, електробезопасност, пожаробезопасност, взривобезопасност;
-шум, вибрации
-общи и локални;
-осветеност на работните места
Тема 6: Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици. -установяване; -разследване -регистриране; -отчитане на трудови злополуки.
Тема 7: Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

При вътрешно фирмени обучения освен първите три теми, може да включим теми по Ваш избор съобразен с вашата дейност. 
Цена:  Цената се определя в зависимост от броя на участниците.

За допълнителна информация се свържете с нас на тел.: 028310033 или 0888 603 724.. Не се приемат регистрации