Продължителност: един ден
09:00 –09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 –15:00 ч. Обучение.
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consultingЦели на курса:
Да запознае участниците в инвестиционния процес със задълженията и отговорностите им при управление на строителните отпадъци, произтичащи от НУСОВРСМ (нова, ПМС № 267 от 05.12.2017 г., Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.), ЗУО (изм. ДВ, бр. 105 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) и ЗУТ (изм. ДВ, бр. 13 от 2017 г.), Европейските Протокол за управление на строителните отпадъци и Ръководство за извършване на оглед преди разрушаване на сгради и съоръжения.

Основни теми:
1. Нормативни изисквания при управлението на строителните отпадъци – общи положения и критичен анализ на промените в законодателството, направени през 2016 и 2017г.
2. Опасни строителни отпадъци – източници и третиране при разрушаване.
3. Задължения и отговорности на различните участници в инвестицонния процес, свързани с управление на строителните отпадъци при премахване на строежи, реконструкция и основен ремон и ново строителство.
4. Задължения и отговорности на консултанта, свързани с изисквания за влагането в строежи на рециклирани строителни материали, на инертни строителни отпадъци, преминали процес на оползотворяване, и на продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба.
5. Техническа нормативна уредба (БДС EN), регламентираща използването на рециклирани материали от СО. Приложение на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. към продуктите от рециклирани СО.
6. Задължения и отговорности на Възложителя и Консултанта, свързани подготовката на документация по чл. 168 на ЗУТ и чл. 11 на ЗУО за въвеждане в екплоатация на строежите.
7. Препоръки на Европейския протокол за управление на строителните отпадъци и на Ръководството за извършване на оглед преди разрушаване на сгради и съоръжения. *Съдържанието на курса е обогатено в рамките на работата по Проект BG05M2OP001-1.002-0019: "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Резултати
З
нания относно:
- законосъобразното управление на строителните отпадъци: изменения и допълнения в нормативната уредба (ЗУТ, ЗУО, НУСОВРСМ) по управлението на строителните отпадъци и произтичащите от тях задължения и отговорности;
- възможностите, особеностите и реда за влагането в строежите на рециклирани строителни материали, на инертни строителни отпадъци и на продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба.
Умения за прилагането на новата НУСОВСРМ и изпълнение на задълженията по ЗУТ и ЗУО, свързани с управление на строителните отпадъци.

Водещ курса: доц. д-р инж. Румяна Захариева - кат. "Строителни материали и изолации" УАСГ, член на работния колектив, изготвил текста на Наредбата.

Участие в курса може да заявите на телефон: 02 8310033, 0888 603 724 или да се регистрирате директно през регистрационната форма:Не се приемат регистрации