Продължителност: 3 дни.
Курсът стартира при сформиране на минимум 5 участници.

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княг. Мария Лузиа"№92, ет.5
или на място предварително съгласувано с 

Цел на курса:
Предлаганият курс е изцяло с практическа насоченост  и е ефективно средство за успешно  управление и изпълнение  на проекти.
Курсът цели да задълбочи и систематизира знанията  по отношение на управлението, отчета изпълнението  на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове  (ЕСИФ).  

За кого е предназначен курса:
Бенефициенти, които ще участват в екипи по организация и управление на проекти.
Курсът е широко достъпен и е отворен за всеки, който иска да получи практическа информация за начина на успешно управление на договори сключени от ЕСИП.

Програма и методика:
Курсът предлага програма, която съдържа следните ключови теми:
• Запознаване с актуалната нормативна уредба;
• Ролята и отговорностите на екипа по проекта;  
• Създаване  и поддържане на  проектно досие;  
• Изготвяне на искане за авансово, междинно/окончателно плащане;
• Изготвяне на план за външно възлагане;
• Изготвяне на технически и финансови отчети;
• Осъществяване на  контрол върху изпълнението на проекта;
• Специално внимание се отделя и на електронното отчитане на проекти в ИСУН 2020.

Програмата на курса може да се допълни съобразно конкретните Ваши нужди.
Предлагаме индивидуално обучение на място във Вашата организация или  в нашия учебен център.

Лектори: инж. Андрей Дечев и инж. Зорница Сотирова

Очаквани резултати:
След завършване на обучението участниците ще:
• познават правилата за управление и изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;
• имат практически умения за ефективно управление на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;
• знаят как се изготвят междинни и окончателни отчети; • знаят как се изготвят технически и финансови отчети;
• електронното отчитане в ИСУН 2020.


За допълнителна  информация се свърже с нас на посочените телефони за контакт: 028310033 или 0888 603 724.Не се приемат регистрации