Продължителност: 3 дни. 

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княг. Мария Лузиа"№92, ет.5
или на място предварително съгласувано 

Цел на курса:
Курсът цели усвояване на основни знания и умения за разработване на проекти по програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове  (ЕСИФ).
Участниците се запознават и с процеса на електронно подаване на проектно предложение в ИСУН 2020.

За кого е предназначен курса:
Служители, които ще разработват проекти, съфинансирани от ЕСИФ.
Курсът е широко достъпен и е отворен за всеки, който иска да получи практическа информация за начина на успешно разработване на проекти.

Програма и методика:
Курсът предлага програма, която съдържа следните ключови теми:
• запознаване с актуалната нормативна уредба -нормативни и стратегически документи в областта на ЕСИФ на национално и европейско ниво, насоки за кандидатстване.
• допустимост на кандидатите;
• фази на проектния цикъл;
• структура и елементите на проекта;
• изготвяне на бюджета;
• подготовка на необходимите документи/декларации
• електронен подпис – същност, видове, елементи. Структура на електронния подпис.
• въвеждане на проекта в системата ИСУН 2020.

Предлагаме индивидуално обучение на място във Вашата организация.

Лектори: Лектори на курса са  инж. Андрей Дечев и инж. Зорница Сотирова

Очаквани резултати:
След завършване на обучението участниците ще:
• познават основни нормативни и стратегически документи в областта на ЕСИФ на национално и европейско ниво;
• познават структурата и елементите на проекта и етапите на разръботване;
• знаят как да кандидатстват за безвъзмездна финансовата помощ от ЕСИФ през програмния период 2014–2020 г.;
• имат практически умения за разработване на проектно предложение по програми в ИСУН 2020.

Цена:
Цената на курса се определя в зависимост от броя участници и мястото на провеждане.

За допълнителна  информация се свърже с нас на посочените телефони за контакт: 028310033 или 0888 603 724..

 Не се приемат регистрации