Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение


Място на провеждане гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център  „TBS consulting“
 
 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ЕЕДОП ПРИ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
НЕОБХОДИМИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УМЕНИЯ ЗА БЪДЕЩО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА АОП

Народното събрание прие Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. С приемането на закона, възлагането на обществените поръчки преминава на качествено нов етап чрез използване на електронни средства и създадената за целта централизирана електронна платформа. Правилата за постепенното й въвеждане са уредени детайлно в закона. Въведени са промени, с които се цели оптимизиране и прецизиране на действащата правна уредба.
Във връзка с измененията на Закона за обществени поръчки, организираме настоящия семинар.
Водени от стремежа да бъдем надежден и полезен партньр на нашите клиенти, ние от TBS consulting, съвместно с г-жа Гергана Тончева, разработихме и предлагаме на Вашето внимане Практическо обучение за работа с ЕЕДОП. 


Основно съдържание: 

ПЪРВИ МОДУЛ: (90 мин.):
Какво представлява Единният Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП):
– Задължения на възложителите относно ЕЕДОП – създаване на Образец: лично състояние; годност; икономичесо и финансово състояние;технически и професионални способности
– Кои обстоятелства участниците са задължени да впишат в ЕЕДОП – съгласно Образец на ЕЕДОП на възложителя?
– Място на вписване на обстоятелствата
– Лицата, представляващи участника, за които се отнасят обстоятелствата по ЗОП – в зависимост от правноорганизационната форма на участника;
– Лицата, които задължително подписват ЕЕДОП съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП

ВТОРИ МОДУЛ: (90 мин.)
Практическа работа с електронен ЕЕДОП: Изтегляне на електронен ЕЕДОП в реална процедура за възлагане на обществена поръчка и попълването му от: 
Участник в процедура
Член на участник-обединение, което не е юрдическо лице
Подизпълнител по смисъла на ЗОП
Трето лице по смисъла на ЗОП

ТРЕТИ МОДУЛ: (90 мин)
– Допускане на грешки при попълванетона еЕЕДОП; отстраняването им
– Запазване на еЕЕДОП – формат, вид и брой файлове.
– Подписване на еЕЕДОП – вид на електронния подпис и лица, които подписват
– Представяне на еЕЕДОП в офертата за участие в процедурата.
– Представяне на нов еЕЕДОП съгласно указания на комисията, отразени в Протокол № 1; точно изпълнение на указанията и недопускане на грешки/непъноти и/или несъответствия.
Дискусия: 30 мин.

Лектор: Гергана Тончева, експерт-консултант по обществени поръчки.
Представяне Г-жа Тончева придобива професионалните си знания и умения в областта на обществените поръчки като държавен служител в Агенцията по обществени поръчки. Заема длъжността главен експерт и началник-сектор в Дирекция „Законодателство и Методология”, в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2014г. През този период, г-жа Тончева е излъчена за представител на АОП в Европейската Мрежа за обществени поръчки (PPN) и един от основните лектори на АОП в семинари и практически обучения, организирани за експерти от централната и общинска администрация; публично-правни организации, секторни възложители и изпълнители на обществени поръчки. През 2010 г. придобива сертификат Вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министерството на финансите на Р. България.

Не се приемат регистрации