Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение


Място на провеждане гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център  „TBS consulting“
 
 


Основно съдържание: 

ПЪРВИ МОДУЛ: (90 мин.)
1.Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) - мотиви и коментари на промените. Отражение на измененията, в сила от 01 Март 2019 г., върху практиката на възложителите по отношение на:

- Планиране и подготовка на процедурите. Срокове при прогнозиране и планиране – чл. 28 от ППЗОП.
- Изчисляване на прогнозна стойност в резултат на пазарни проучвания или пазарни консултации
- Опции по чл. 21, ал. 1 от ЗОП – дефиниция, прилагане, документи на оповестяване. Примери
- Подновявания по чл. 21, ал. 1 от ЗОП - дефиниция, прилагане, документи на оповестяване. Примери
- Подготовка и обявяване на процедура „Публично състезание“ – съществени промени в ЗОП и ППЗОП.

- Подготовка и обявяване възлагане чрез „Събиране на оферти с обява“ – съществени промени в ЗОП и ППЗОП.
- Срокове – при обявяване и провеждане на процедурите.
- Публикуване на Обявление за изменение или допълнителна информация – чл. 100 от ЗОП
- Договор за обществена поръчка. Изменение на договор за обществена поръчка – съществени промени
- Обжалване
- Обобщение.

ВТОРИ МОДУЛ: (90 мин.)
2.Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) - мотиви и коментари на промените. Отражение на измененията, в сила от 01 Март 2019 г., върху практиката на възложителите по отношение на:
- Изисквания към кандидатите и участниците:
             - Лично състояние и задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП:
             - Критерии за подбор: участници; трети лица и подизпълнители
- Деклариране на Лично състояние и съответствие с критериите за подбор
             - Представяне на ЕЕДОП от самостоятелен участник;
             - Представяне на ЕЕДОП от участник-обединение, което не е ЮЛ
             - Представяне на ЕЕДОП от „Трети лица“ - Решение на ВАС относно третите лица
- Представяне на ЕЕДОП от Подизпълнител

- Подписване на ЕЕДОП по пълномощие относно обстятелствата по чл. 54, ал. 1, т., 1,2 и 7 и 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
- Подписване на ЕЕДОП по пълномощие относно обстятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 и чл. 55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП.
- Поддържане на списък на стопански субекти за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.5 и ал. 55, ал.1,т. 4 и 5 от ЗОП.
- Съдържание на Заявлението за участие в процедурата: промяна във вида и обхвата на документите
- Съдържание на Офертата за участие в процедурата: промяна във вида и обхвата на документите.
- Назначаване на комисия за разглежане и оценка на офертите. Нови отговорности.

- Отменени разпоредби свързани с работата на комисията.
- Публично заседание. Отваряне на ценови предложения.
- Промени в действията на комисията при прилагане на чл. 104 ЗОП.
- Изисквания при провеждане на процедури, които съдържат етапи на преговори.
- Условия при които се назначава нов член на комисията.
- Обобщение.

 

ТРЕТИ МОДУЛ: (90 мин.)
3.Преглед и коментар на промените свързани с контролните органи. Отражение на промените в контролните и методологически функции на АОП по отношение на:
- Правомощията на Изпълнителния директор на АОП
- Контрол чрез случаен избор
- Контрол върху процедури на договаряне;
- Контрол върху измененията на Договор за обществена поръчка
- Експертен съвет – функции на АОП|
- Управление и поддържане на платформата за електронни обществени поръчки от АОП
4.Промени в обхвата на последващия контрол, осъществяван от АДФИ.
- Правомощия на АДФИ – по-широк обхват и достъп;

- Нови административно-наказателни разпоредби
- Промяна в санкционния режим за установени нарушения

- Санкции при повторно нарушение.

ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ: (60 мин.)
5.Изменения и допълнения на Закона за обществени поръчки и ППЗОП свързани с въвеждането и функциониранто на ЦАИС ЕОП
- Централизирана електронна платформа: Регистрация. Обмен на документи и съобщения
- Профил на купувача
- Регистър на обществените поръчки
- Общи изисквания за подаване на заявления и оферти чрез единната платформа
- Изисквания за подаване в зависимост от:
           - Вида процедура;
           - Наличие на обособени позиции;
           - Представляващ участника в процедурата;
           - Специални изисквания при представяне на мостри и макети
- Регистриране на получените документи
- Изключения – съдържание, форма и начин на подаване на заявления и оферти;
- Публикуване на документите в ОВ на ЕС
- Обобщение. 

Дискусия: (30 мин.)


Планирани резултати от обучението:
- Запознаване на участниците в обучението с новите разпоредби в закона и правилника и тяхното отражение в работата им по прилагане на законодателството.
- Запознаване на участниците в обучението с измененията и допълненията на текстове в закона и правилника, свързани с планиране, подготовка, обявяване и провеждане на процедурите/събиране на оферти с обява/покана до определени лица.
- Осигуряване на необходимата информация относно законодателните промени във връзка с планираните от възложителите предстоящи обществени поръчки – процедури, които следва да се обявят след 01 Март 2019 г.
- Запознаване с концепцията на единната електронна платформа чрез която ще се възлагат обществените поръчки след 1 Ноември 2019 г.
- Акцентиране на най-важните изменения в закона и правилника от гл.т. на актуалиизране на съществуващи Вътрешни правила и/или План за управление на процеса по възлагане на обществени поръчки.
- Възможност за консултация на място /дискутиране на текущи казуси и/или въпроси, свързани с прилагане на действащото законодателство/за конкретна процедура/договор за обществена поръчка.


 
Лектор: Гергана Тончева, експерт-консултант по обществени поръчки.
Представяне Г-жа Тончева придобива професионалните си знания и умения в областта на обществените поръчки като държавен служител в Агенцията по обществени поръчки. Заема длъжността главен експерт и началник-сектор в Дирекция „Законодателство и Методология”, в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2014г. През този период, г-жа Тончева е излъчена за представител на АОП в Европейската Мрежа за обществени поръчки (PPN) и един от основните лектори на АОП в семинари и практически обучения, организирани за експерти от централната и общинска администрация; публично-правни организации, секторни възложители и изпълнители на обществени поръчки. През 2010 г. придобива сертификат Вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министерството на финансите на Р. България.

Не се приемат регистрации