Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение


Място на провеждане гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център  „TBS consulting“
 
 


Основно съдържание: 

ПЪРВИ МОДУЛ: (90 мин.)
– Отражение на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01 Март 2019 г., върху участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки:
– Промяна в изчисляването на прогнозна стойност в резултат на пазарни проучвания или пазарни консултации – какво е важно да знаят участниците? Подготовка на ценова оферта

– Опции по чл. 21, ал. 1 от ЗОП –прилагане, документи на оповестяване и ползи за участниците;
– Подновявания по чл. 21, ал. 1 от ЗОП - прилагане, документи на оповестяване и ползи за участниците;
– Обособени позиции – чл. 21, ал. 6 от ЗОП - прилагане, документи на оповестяване и ползи за участниците;
– Подготовка и обявяване на процедура „Публично състезание“ – съществени промени в ЗОП и ППЗОП. Съкращаване на срокове;
– Подготовка и обявяване възлагане чрез „Събиране на оферти с обява“ – съществени промени в ЗОП и ППЗОП. Промяна в срокове за полуаване на оферти; за разяснения;
– Документи при сключване на договор за обществена поръчка. Изменение на договор за обществена поръчка – съществени промени;
– Обжалване.

ВТОРИ МОДУЛ: (90 мин.)
– Отражение на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01 Март 2019 г., върху участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки:
– Изисквания към кандидатите и участниците:

– Лично състояние и задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – промяна в обхвата:
– Критерии за подбор: участници; трети лица и подизпълнители;
– Деклариране на Лично състояние и съответствие с критериите за подбор;
– Представяне на ЕЕДОП от самостоятелен участник;;
– Представяне на ЕЕДОП от участник-обединение, което не е ЮЛ
– Представяне на ЕЕДОП от „Трети лица“;
– Представяне на ЕЕДОП от Подизпълнител;
– Ролята на упълномощеното лице – изисквания на ЗОП и ППЗОП;
– Съдържание на Заявлението за участие в процедурата: промяна във вида и обхвата на документите;
– Съдържание на Офертата за участие в процедурата: промяна във вида и обхвата на документите.

ТРЕТИ МОДУЛ: (90 мин.)
Преглед и коментар на измененията, свързани с провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
– Назначаване на комисия за разглежане и оценка на офертите. Нови отговорности;

– Публично заседание – промени. Отваряне на ценови предложения;
– Промени в действията на комисията при прилагане на чл. 104 ЗОП;
– Изисквания при провеждане на процедури, които съдържат етапи на преговори;
– Условия при които се назначава нов член на комисията;
– Работа на комисията при възлгане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
– Основания за отстраняване от участие в процедурата“;
– Прилагане на методики за оценка на офертите – примери от практиката; коментар.

ЧЕТВЪРТИ МОДУЛ: (60 мин.)
– Изменения и допълнения на Закона за обществени поръчки и ППЗОП свързани с въвеждането и функциониранто на ЦАИС ЕОП

– Централизирана електронна платформа: Регистрация. Обмен на документи и съобщения;
– Профил на купувача;
– Регистър на обществените поръчки;
– Общи изисквания за подаване на заявления и оферти чрез единната платформа;
– Изисквания за подаване в зависимост от:
– Вида процедура;
– Наличие на обособени позиции;
– Представляващ участника в процедурата;
– Специални изисквания при представяне на мостри и макети;
– Регистриране на получените документи;
– Изключения – съдържание, форма и начин на подаване на заявления и оферти;
– Публикуване на документите в ОВ на ЕС.
Дискусия: (30 мин.)

Планирани резултати от обучението:
- Запознаване на участниците в обучението с новите разпоредби в закона и правилника и тяхното отражение в работата им по прилагане на законодателството.
- Запознаване на участниците в обучението с измененията и допълненията на текстове в закона и правилника, свързани с планиране, подготовка, обявяване и провеждане на процедурите/събиране на оферти с обява/покана до определени лица.
- Осигуряване на необходимата информация относно законодателните промени във връзка с планираните от възложителите предстоящи обществени поръчки – процедури, които следва да се обявят след 01 Март 2019 г.
- Запознаване с концепцията на единната електронна платформа чрез която ще се възлагат обществените поръчки след 1 Ноември 2019 г.
- Акцентиране на най-важните изменения в закона и правилника от гл.т. на актуалиизране на съществуващи Вътрешни правила и/или План за управление на процеса по възлагане на обществени поръчки.
- Възможност за консултация на място /дискутиране на текущи казуси и/или въпроси, свързани с прилагане на действащото законодателство/за конкретна процедура/договор за обществена поръчка.


 
Лектор: Гергана Тончева, експерт-консултант по обществени поръчки.
Представяне Г-жа Тончева придобива професионалните си знания и умения в областта на обществените поръчки като държавен служител в Агенцията по обществени поръчки. Заема длъжността главен експерт и началник-сектор в Дирекция „Законодателство и Методология”, в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2014г. През този период, г-жа Тончева е излъчена за представител на АОП в Европейската Мрежа за обществени поръчки (PPN) и един от основните лектори на АОП в семинари и практически обучения, организирани за експерти от централната и общинска администрация; публично-правни организации, секторни възложители и изпълнители на обществени поръчки. През 2010 г. придобива сертификат Вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министерството на финансите на Р. България.

Не се приемат регистрации