Продължителност на обучението: 8 уч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting

Целта на семинара е:
Представяне на  националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и допълнителните функционалностите на системата.

Семинарът е насочен за възложители  на обществени поръчки и стопанските субекти.

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Представяне на ЦАИС ЕОП:
- Модули и функционалности в системата.
- Видове потребители и регистрация.
- Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка.
2. Участие в поръчка като стопански субект.
Създаване и подготовка на оферта.
Подаване на искане за разяснение.
Подаване на оферта.

3. Отваряне и оценка на подадените оферти. Работа на оценителната комисия. Комуникация с участниците и предоставяне на допълнителна информация. Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията. Избор на изпълнител
4. Допълнителни функционалности:
-Промени и изменения по публикувани поръчки.
-Работа с обособени позиции
-Рамкови споразумения и други техники за възлагане.


Водещи курса: представители на „Негометрикс България“ ЕООД. Дружеството е част от Консорциум „ЕОП България“ - изпълнител по проект на АОП за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори, финансиран от ОП „Добро управление“. Системата Negometrix се използва над 15 години от възложители от  Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. 
Янко Костадинов -  управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата за електронно възлагане на ОП - Negometrix.
Евгения Такева - бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.
Митко Пасков – Бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с дългогодишен опит в провеждане на обучения на Възложители за работа с платформата Negometrix.За да участвате в курса, трябва да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724 или да се регистрирате директно чрез регистрационната форма:Не се приемат регистрации