Дата и продължителност на обучението: 8 уч. ч.
08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците
09:00 – 17:30 ч. Семинарни занятияЦели и задачи на курса:  
Запознаване с актуалните изисквания на Закона за мерките срещу изпиране на пари и актовете по прилагането му.
Задачи:
1.1 Усвояване на знания за същността и съдържанието на престъпленията „изпиране на пари” и „финансиране на тероризъм”.
1.2 Преглед на промените в правния режим за прилагане на мерките за контрол и предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризъм.
1.3 Обучение във връзка с необходимостта от приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с Националната оценка на риска (НОР).
1.4. Особености при идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация.

Анотация на съдържанието на курса: 

Съгласно чл. 67, ал . 1 от ППЗМИП лицата по чл.4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Курсът за въвеждащо обучение разкрива същността и съдържанието на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Правните и методологически  основи на финансовото разузнаване. Използването на резултатите от НОР и методическите указания на Държавна агенция „Национална сигурност” за изготвяне и приемане на новите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Резултати от обучението в квалификационния курс:
В резултат на обучението се усвояват знания и се придобиват умения за прилагане на правния режим за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм:
-усвояват се знания за актуалните мерки по ЗМИП и актовете по неговото прилагане;
-усвояват се знания за спецификата на организацията на дейността от задължените лица, отразена във Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
-усвояват се знания за същността на принципа „Опознай своя клиент” и се развиват умения за оценка на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, свързан с клиенти, сделки или операции на задължените лица.

Основни теми на курса:

• Престъплението „изпиране на пари“ – същност и наказателно-правна характеристика.
• Престъплението „финансиране на тероризъм“ – същност и наказателно-правна характеристика.
• Корупция – същност, уязвимост от корупционни практики при обществени поръчки.
Лектор:доц. д-р Юлияна Матеева

• Организация и възлагане на обществени поръчки. Пресечни точки между изпиране на пари и корупционни практики при обществени поръчки. 
• Установяване на действителния собственик по чл.65а от ТЗ, произход на средствата и източника на имущественото състояние.
Лектор: адв. Рая Христова

• Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризъм – институционализация на финансовото разузнаване. Новости в законодателството за противодействие на изпирането на пари и финансиране на тероризъм по ЗМИП и ППЗМИП. 
• Методически насоки за изготвяне и приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с НОР на Република България.
• Анализ и оценка на риска от изпиране на пари/финансиране на тероризъм. Използване на резултатите от прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Лектор: доц. д-р Станислава Минева

Тест за проверка на усвоените знания. Обявяване на резултатите от теста. 

Лекторски екип:
доц. д-р Юлияна Матеева - юрист, ръководител катедра "Правни науки" на Юридически факултет на ВСУ "Черноризец Храбър", водещ преподавател по "Наказателно право"
доц. д-р Станислава Минева - юрист, доцент в катедра "Сигурност и безопасност" на Юридически факултет на ВСУ "Черноризец Храбър", водещ преподавател по "Финансово и митническо разузнаване"
ас. Рая Христова
- юрист, асистент в катедра "Правни науки" на Юридически факултет на ВСУ "Черноризец Храбър", "Търговско право"


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
Заявка за участие в курса трябва да направите на тел.: 02 8310033 или 0888 603 724.

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com