Продължителност на обучението: един ден 

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5. 
Учебен център TBS consulting
 
 

Анотация на обучението:  
Обучението, което предлагаме е изцяло с практическа насоченост в областта на преобразуването на търговски дружества и прехвърляне на предприятия.

Нашата цел е:
Участниците, които завършат обучението да могат сами да определят данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции) и при прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Също така, участниците в обучението ще се запознаят със счетоводното третиране при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия, доколкото то има отношение към данъчното им третиране по ЗКПО.

Целева група:
Счетоводители, одитори и данъчни специалисти, които искат да разгледат в детайли счетоводните и данъчните аспекти по ЗКПО при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия.

Основно съдържание:
Форми на преобразуване за данъчни цели:

- вливане;
- сливане;
- разделяне;
- отделяне;
- прехвърляне на обособена дейност;
- замяна на акции.
Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:
- преобразуващите се дружества;
- приемащите и новоучредените дружества;
- акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването; 
Активи и пасиви предмет на преобразуване.
Подаване на документи в НАП във връзка с преобразуването:

- данъчен амортизационен план;
- справка за неамортизируемите активи.
Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества:
- авансови вноски;
- пренасяне на загуби;
- слаба капитализация;
- по-ранна дата за счетоводни цели;
- други.
Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.
Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

- отчуждителя;
- правоприемника;

Лектор: Димитър Войнов

 

Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033.