Продължителност на обучението: 8 уч. ч. 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting Анотация на обучението:  
Обучението, което предлагаме е изцяло с практическа насоченост в областта на преобразуването на търговски дружества и прехвърляне на предприятия.

Нашата цел е:
Участниците, които завършат обучението да могат сами да определят данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции) и при прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон. Също така, участниците в обучението ще се запознаят със счетоводното третиране при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия, доколкото то има отношение към данъчното им третиране по ЗКПО.

Целева група:
Счетоводители, одитори и данъчни специалисти, които искат да разгледат в детайли счетоводните и данъчните аспекти по ЗКПО при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия.

Основно съдържание:
1. Форми на преобразуване за данъчни цели:

- вливане;
- сливане;
- разделяне;
- отделяне;
- прехвърляне на обособена дейност;
- замяна на акции.
2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:
- преобразуващите се дружества;
- приемащите и новоучредените дружества;
- акционерите и съдружниците в дружествата, участващи в преобразуването; 
3. Активи и пасиви предмет на преобразуване.
4. Подаване на декларации и документи в НАП във връзка с преобразуването:
- данъчна декларация на преобразуващото се дружество
- данъчен амортизационен план;
- справка за неамортизируемите активи.
5. Специфични въпроси, свързани с данъчното третиране по ЗКПО при преобразуване на дружества:
- авансови вноски;
- пренасяне на загуби;
- слаба капитализация;
- по-ранна дата за счетоводни цели;
- други.
6. Данъчно третиране при преобразуване на дружества, което не отговаря на изискванията на ЗКПО за прилагане на специфичния режим на облагане.
7. Прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон.
8. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при:

- отчуждителя;
- правоприемника.
Дискусия, въпроси и отговори.


Водещ курса: 
Димитър Войнов -
 консултант по корпоративен данък и счетоводство

Форма на провежданеприсъствена 
Курсът ще се проведе в малка група (до 16 участници)  при спазване на всички разпоредби на държавните органи срещу разпространението на Covid-19. 
Осигурили сме минимално разстояние от 1,5 м.  между участниците,   с което да гарантираме Вашата сигурност и комфорт по време на нашите обучения!Удостоверение: 
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение. 

Регистрация: 
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации