Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:   

ОБЛАГАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ НА АКТИВИ И ПЕРСОНАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 Обект на облагане;
– Определение за „разходи в натура“;
– Данъчно задължени лица;
– Право на избор и упражняване правото на избор; 
– Физически лица, за които се прилага правото на избор;
– Данъчна основа и данъчна ставка на данъка;
– Деклариране и внасяне на данъка;
– Практически насоки и числен пример за определяне на данъчната основа и данъка върху разходите в натура, както и изискванията за документална обоснованост и счетоводно отчитане на разходи и данъка

КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
Основни законови положения, въведени с чл. 121а от Кодекса на труда, считано от 30.12.2016 г.
Наредба на Министерския съвет за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги:
- Общи положения;

- Командироване и изпращане на работници и служители от държави членки на ЕС в България, в рамките на предоставяне на услуги;
- Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби;
- Приложения към наредбата;
Осигурителни отношения на работниците и служителите, командироване за предоставяне на услуги в държава членка на ЕС.

Лекторски екип: 
Валентина Ватева-Гекова - Главен експерт по приходите ,Отдел "Данъчно-осигурителна практика",Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София"

Централно управление на Национална агенция за приходите
Зорница Димитрова - 
експерт по осигурително право


Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033.