Дата на провеждане, продържителност:  два дни
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 17:00 ч. Обучение

 
Целева група: 

–  Ръководители на предприятия;

–  Финансови аналитици;
–  Счетоводители;
–  Икономисти;
–  Специалисти от звена за вътрешен

Цел на обучението:   
–  Професионален анализ на финансовото състояние на собствената или на друга фирма по данни от финансовите отчети.

–  Познаване на основните финансови показатели, разбиране на тяхното икономическо значение и смисъл, както и умения за оценка на нивото и динамиката на тези показатели.
–  Уверено посочване на причините на влошаването на финансовото състояние на фирмата и разбиране на причините за негативните явления.
–  Формиране на препоръки и действия за подобряване на състоянието на фирмата, познаване на мерките за финансово оздравяване и тяхното влияние върху основните финансово показатели.

Какви решения Ви предлагаме:
–  Двудневен курс, в който се представя теорията и практиката на анализа на основните финансови отчети (баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци).

–  Разглеждане на практически примери, съставени на база на реални финансови отчети (в това число и на участниците), позволяващи да се отработят навици за анализ и трактовка на основните финансови показатели.
–  Провеждане на групови обсъждания на сложни и специфични за различните отрасли аспекти на анализа на финансовото състояние влияние върху основните финансово показатели.

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Първи ден
Понятието „успешна фирма“. Финансовия анализ като основа за вземане на успешни управленски решения. Финансовите отчети като система.

• Познаване Балансът – инвестиции и източници за тяхното финансиране. Отраслови особености на структурата на баланса.
• Влияние на структурата на инвестициите върху ефективността на фирмата. Влияние на структурата на източниците на финансиране върху финансовата устойчивост на фирмата.
• Отчетът за приходите и разходите – доходи и разходи на фирмата. Видове печалба и тяхното икономическо значение (EBITDA, EBIT, EBT, нетна печалба).
• Отраслови особености на структурата на отчета за приходите и разходите. Значение на корективните позиции в отчета за приходите и разходите. Връзка между баланса и отчета за приходите и разходите.
• Заблудите в показателите нетен оборотен капитал (WC), коефициент на бърза ликвидност (QR) и печалба преди лихви данъци амортизации и обезценки (EBITDA).

Втори ден
• Отчетът за паричните потоци – вертикален и хоризонтален анализ. Съотношения между оперативния, инвестиционния и финансовия нетен паричен поток.

• Основни направления на финансовия анализ в полза на управлението.
• Анализ и оценка на имуществения потенциал и финансовото състояние на фирмата:
- Анализ и оценка на ликвидността;
- Анализ и оценка на финансовата устойчивост (финансови рискове);
- Анализ и оценка на платежоспособността;
- Анализ и оценка на деловата активност на фирмата;
• Как да запазим фирмата печеливша по време на криза?
• Ранна диагностика за финансови затруднения.

Лектор на обучението: Петър Петров 
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. 
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашият сайт. 

Запитване за фирмено обучение

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com