Дата на провеждане, продължителност: 24 и 25.01.2019 г. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 16:45 ч. Семинар. 

Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consultingОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕМИНАРА:

ПЪРВИ ДЕН
ТЕМА 1:Промени в ЗДДС за 2019 г
Лектор: Моника Петрова
Продължителност на темата:09:30 - 12:45 часа

1.Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги - въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери
2.Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица от Европейския съюз - въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки
3.Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки
4.Отложено начисляване на ДДС при внос.
5.Други изменения и допълнения
6.Актуална данъчна и съдебна практика по прилагането на ЗДДС

 

ТЕМА 2:Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Лектор: Евгения Попова
Продължителност на темата: 13:30 - 16:45 часа

1.Представяне на промените в ЗДДФЛ за 2019 г.

Промени, имащи отношение към облагане на доходите, придобити през 2018 г.
- промени в данъчните облекчения, началният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, начален срок за подаване на годишната данъчна декларация и др.

Промени, имащи отношение към облагане на доходите, придобити през 2019 г.
- промяна в данъчното третиране на облагаемите доходите от награди;

- промяна в режима на облагане на доходите на нерегистрирани земеделски стопани, придобити под формата на субсидии и други финансирания;
- промяна в механизма за издаване на служебни бележки;
- промяна в сроковете за подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;
- нова справка за предоставяне на информация за доходите от трудови правоотношения;
- нова възможност за корекция на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията;
- промяна в начина на подаване на справки и декларации от самоосигуряващи се лица;
- промяна в срока за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация;
- други промени.
2.Особености при годишното облагане и деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г.
3.Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г.
4.Прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ. Изисквания и документи за ползването им.
5.Годишни задължения за платците на доходи през 2018 г.
6.Дискусия по актуални теми от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.


ВТОРИ ДЕН
ТЕМА : Промени в ЗКПО през 2019 г.Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Лектор:  Димитър Войнов
Продължителност на темата: 09:30 - 16:45 часа

1.Промени в ЗКПО през 2019 г.:
-Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:

* лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
* лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Други промени
2.Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
- Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС

- Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
- Отпадане на печатите в ГФО
- Други промени
3.Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
4.Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
- Касови наличности;

- разпределяне на дивиденти;
- заеми от и към собственика; разходи, без документ;
- разходи, несвързани с дейността;
- разчети със собственика;
- скрито разпределение на печалба.
5.Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
- Промени в ЗКПО през 2018 г.

- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нуждиЛекторски екип:
Димитър Войнов -
консултант по корпоративен данък и счетоводство
Моника Петрова - 
методолог по ЗДДС при Дирекция ''ОДОП - София''
Евгения Попова - 
главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП


Цена: 340 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашия електронен бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

В цената е включено: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва в брой в деня на курса или по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

 

Заявка за участие може да направите  на тел.: 028310033, 0888 603724 или директно през нашия сайт.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com