Продължителност на обучението: 8 уч. ч. 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Формат: хибриден семинар
онлайн - 
zoom.us
присъствен семинар - 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Данъчен финансов резултат - същност и формиране
2. Преобразувания на счетоводния финансов резултат в данъчната декларация – минаване ред по ред в данъчната декларация.
3. Данъчни постоянни разлики
- същност
- възникване
- непризнати разходи и приходи
4. Примери за данъчни постоянни разлики
- разходи, несвързани с дейността
- скрито разпределение на печалба
- разходи без документ
- глоби, конфискации и лихви за нарушаване на нормативни актове
- разходи за дарения
- разходи за липси и брак
- разходи за ДДС, свързани с непризнати разходи
- разходи за ДДС за сметка на доставчик
- разходи за ДДС при злоупотреби
- разходи за данък при източника
- приходи от дивиденти
- приходи, свързани с непризнати разходи
- приходи от лихви върху недължимо внесени публични задължения
- други
5. Данъчни временни разлики
- същност
- възникване
- обратно проявление
- временно непризнати разходи и приходи
6. Примери за данъчни временни разлики
- приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)
- обезценки на вземания
- провизии за задължения
- неизползвани (компенсируеми) отпуски
- неплатени доходи на физически лица към 31 декември
- слаба капитализация
7. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели
- фразходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
- разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
8. Преобразуване със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики
- сделки на фондова борса
- резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв)
- облагане на задължения
- данъчен кредит при регистрация по ЗДДС
9. Пренасяне на данъчна загуба
- принципно положение
- ред за приспадане
- загуби от чужбина, при прилагане на метода “Освобождаване с прогресия”
- загуби от чужбина, при прилагане на метода на данъчен кредит
10. Данъчен амортизационен план
- преобразуване със счетоводни и данъчни амортизации
- преобразуване със счетоводна и данъчна стойност на активите
- водене на данъчен амортизационен план
- специфики при амортизируемите активи за данъчни цели
11. Данъчна практика по прилагането на ЗКПО
Дискусия и въпроси


Лектор:  Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 

Цена
:
 180 лв. без начислен ДДС (216 лв. цена с ДДС).
За отстъпки от цената се обадете на посочените телефони за контакт.

Цената е една и съща за двете форми на участие.
В цената е включено:
- презентации предоставени от лекторския екип, консултации. 
- кафе паузи, обяд от реномирана кетъринг фирма.
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF16


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации