Продължителност на обучението: 8 уч. ч. 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие:  онлайн / присъственОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Промени в ЗКПО през 2022 г.
2. Промени в ЗКПО през 2021 г.
2.1. Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
2.3. Промяна в авансовите вноски
2.4. Промени в данъците върху разходите
2.5. Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
2.6. Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
2.7. Промени в преотстъпването на данък 
2.8. Други промени
3. Актуални въпроси
3.1. Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19.
Практика на Министерство на финансите и НАП във връзка с финансиранията – указания и писма
3.2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
3.3. Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.
3.4. Промени в ГДД по ЗКПО за 2021 г.
4. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
4.1. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
4.2. Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
4.3. Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
4.4. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
    - разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
    - разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
4.5. Данъчен амортизационен план
4.6. Пренасяне на данъчна загуба
4.7. Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
4.8. Данък върху разходите
4.9. Други
5. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО


Лектор:  Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 

Форма на участие: онлайн и присъствена
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка.
Присъствена  
форма на участие - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации