Дата на провеждане, продължителност: 19 и 20.12.2018 г. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 16:45 ч. Семинар. 

Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consultingОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕМИНАРА:

ПЪРВИ ДЕН
ТЕМА 1: ЗДДС 2018 г. и промените в Правилника за неговото прилагане.  Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС

Лектор: Моника Петрова
Продължителност на темата:09:30 - 12:45 часа

1. Промени, свързани с  регистрацията по ДДС:
- съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС
- отпадане на изискването за подаване на подаване на опис за наличните активи при регистрация, като условие за правото на приспадане на данъчен кредит
2. Корекции на данъчен кредит
- нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит:  определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции;
- определяне на коефициента за частичен данъчен кредит;
-деклариране на корекциите на данъчен кредит; 
-практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит
3. Често срещани въпроси. Актуална административна и съдебна практика по тях.
4. Очаквани промени в ЗДДС за 2019 г.

ТЕМА 2:Годишно облагане на доходите на физическите лица
Лектор: Евгения Попова
Продължителност на темата: 13:30 - 16:45 часа

1. Общ преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2018 г.
2. Особености при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г.
3. Ред и условия за ползване на данъчните облекчения за доходи, придобити през 2018 г. Особености във връзка с прилагането и необходими документи за ползването на облекченията.
4. Деклариране на доходи, придобити от физическите лица през 2018 г.
5. Годишни задължения за платците на доходи през 2018 г.:
- Подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица през 2018 г.

- Предоставяне на информация в НАП за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.
6. Дискусия. Разглеждане на други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ.


ВТОРИ ДЕН
ТЕМА : Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.
Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.

Лектор:  Димитър Войнов
Продължителност на темата: 09:30 - 16:45 часа

1.Промени в ЗКПО през 2018 г.
2.
Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
3.Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.
4.
Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Касови наличности; 

- разпределяне на дивиденти; 
- заеми от и към собственика;
- разходи, без документ; 
- разходи, несвързани с дейността; 
- разчети със собственика; 
- скрито разпределение на печалба.
5.Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
6. 
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
7. Актуална данъчна практика по ЗКПО.
8. 
Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
- Други промени
9.Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г.Лекторски екип:
 
Димитър Войнов - 
консултант по корпоративен данък и счетоводство
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП

Цена: 340 лв. без начислен ДДС.
Всички участници в курса ще получат ПОДАРЪК - козметични продукти от най-голямата европейска верига за козметични и парфюмерийни продукти Douglas.
За отстъпки от цена следете нашия електронен бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

В цената е включено: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва в брой в деня на курса или по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com