Дати на провеждане, продължителност: 27 и 28  януари 2022 г. (16 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайн ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

ПЪРВИ ДЕН 
ТЕМА 1: Актуални въпроси и казуси свързани с прилагането на ЗДДС. 
Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. - до 12:45 ч.

1Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавенатастойност, в сила от юли 2021 г.
– новите правила относно облагането с данък върхудобавената на дистанционните продажби на стоки в ЕС
– вътреобщностните дистанционни продажби на стоки-дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
– доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице,което управлява електронен интерфейс
2Прилагане на ЗДДС във връзка с доставки, по които получатели са лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.
3Практика на НАП във връзка с промените за 2021 г.
4Удължаване на срока за прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто.
5Промени в ЗДДС за 2022 г. 
6. Дискусия.


ТЕМА 2: Годишно облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2021 г. Актуални въпроси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ. Очаквани промени в ЗДДФЛ за 2022 г. 
Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата:  от 13:30 ч. до 16:45 ч.

1. Актуални моменти при прилагане на данъчните облекчения, ползвани от физическите лица.
1.1. Прилагане на новото данъчно облекчение за извършване на подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот.
1.2. Интересни въпроси и казуси от практиката при прилагане на данъчните облекчения за деца.
2. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2021 г.:

2.1.  Особености при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2021 г.;
2.2. Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2021 г.
2.3. Предоставяне на информация за изплатени през 2021 г. доходи на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.
2.4. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Нови моменти и особености при попълване на образците на декларацията.
3. Казуси, свързани с попълването на образците и деклариране на различните видове доходи.

4. Актуални въпроси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.
5. Очаквани промени в ЗДДФЛ за 2022 г. 


ВТОРИ ДЕН 
ТЕМА 3: Закон за корпоративното подоходно облагане. Промени в ЗКПО през 2022 г.
Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 

1. Промени в ЗКПО през 2022 г.
2. Промени в ЗКПО през 2021 г.
- Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО
- Промяна в авансовите вноски
- Промени в данъците върху разходите
- Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
- Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
- Промени в преотстъпването на данък 
- Други промени
3. Актуални въпроси
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.
- Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.
4. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
- Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
• разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
- Данъчен амортизационен план
- Пренасяне на данъчна загуба
- Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
- Данък върху разходите
- Други
5. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО


Лекторски екип:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 


Форма на участие: онлайн 
Онлайн - в платформата ZOOM. 
В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка.

Цена: 250 лв. без начислен ДДС (300 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цената се свържете с нас на посочените телефони за контакт.
В цената е включено:
- презентации предоставени от лекторския екип 
Начин на плащане:

По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: ТБС консултинг ЕООД
Банка: ОББ АД
Разплащателна сметка: BG49UBBS80021004989216
Банков код (BIC): UBBSBGSF16


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща "Потвърждение за успешно направена регистрация".
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации