Дати на провеждане, продължителност24 и 25 ноември 2022 г. (16 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: присъствена / онлайн, ZOOMОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВИ ДЕН: 24 ноември 2022 г.
ТЕМА 1: ЗДДС
Промени в ЗДДС и ППЗДДС  2022 година. Актуална практика на НАП.
Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата: от 09:30 - до 12:45 часа 

Основно съдържание на темата:
- Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност,  обнародван в „Държавен вестник“ бр.111 от 31.12.2021 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в „Държавен вестник“ бр.14 от 18.02.2022 г.
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в „Държавен вестник“ бр. 18 от 14.03.2022 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обнародван в „Държавен вестник“ бр.52 от 05.07.2022 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност,   обнародван в „Държавен вестник“ бр.58 от 23.07.2022 г.
- Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 59 от 26.07.2022 г. ,
Отнасящи се до:
1. Прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за доставки на ресторантьорски и кетъринг услуги с място на изпълнение на територията на страната;
2. Прилагане на намалена данъчна ставка от 9 на сто за доставки на природен газ и централно отопление с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания;
3. Прилагане на нулева ставка на данъка за доставки на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, внос и облагаеми вътреобщностни придобивания;
4. Удължаване на срока за прилагане на обратно начисляване на данъка при доставки на зърнени и технически култури и при доставки имащи за предмет прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове;
5. Документиране и отчитане продажбата на гориво, за което се предоставя компенсация от 25 стотинки за литър;
6. Промени в прага за задължителна регистрация по ЗДДС;
7. Необходими документи за удостоверяване на износ на стоки;
8. Промени, свързани с електронната търговия.
9. Промени в данъчното третиране на ваучерите за храна, издадени от лице, получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл.209 от ЗКПО


ТЕМА 2: ЗДДФЛ 
Годишно облагане на доходите на физическите лица по ЗДДФЛ за 2022 г.
Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата:  от 13:30 ч. до 16:45 ч.

Основно съдържание на темата:
1. Промени в ЗДДФЛ за 2022 г. 
- Свързани с прилагането на режима за данъчно третиране на доходите от лихви;
- По отношение на предоставянето на информация;
- Касаещи условията за ползване на данъчните облекчения за деца.
2. Промени при ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания по реда на ЗДДФЛ, настъпили с измененията в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
- Нови завишени размери на облекченията;
- Прилагане на облекченията при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения при работодателите и особености при годишното им ползване.
- Подаване на декларация пред работодателите и документиране на облекченията.
- Прилагане на облекченията при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и наем. Изисквания.
3. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и определянето на годишния данък.
Удостоверяване на доходите. Ползване на данъчните облекчения чрез работодателите - условия и специфики. Разглеждане на казуси от практиката, възникнали през предходната година.
4. Предоставяне на информация със справките по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения.
Въпроси от практиката. Отразяване на ползваните данъчни облекчения в справката за доходите по трудови правоотношения.
5. Годишно облагане на доходите на физическите лица и особености при попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.
- Специфики при ползване на данъчните облекчения за деца и отразяването им в декларацията;
- Особености при облагане и деклариране на доходите от финансови инструменти, придобити от физическите лица;
- Други специфични изисквания.
6. Актуални казуси по ЗДДФЛ и проблемни въпроси от практиката във връзка с прилагането на закона.ВТОРИ ДЕН: 25 ноември 2022 г.
ТЕМА 3: ЗКПО
Данъчна практика относно ваучерите за храна.  Промени  в ЗКПО през 2022 г.
Подготовка за годишното счетоводно и данъчно приключване на 2022 г.

Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 


Основно съдържание на темата:
1. Данъчна практика относно ваучерите за храна във връзка с направените промени през 2022 г.
Коментар по промените в следните направления:
- Увеличаване на необлагаемата сума
- Възможност за плащане и на други неща освен храна
- Възможност за натрупване в следващ месец
- Данъчна основа за облагане
- Изисквания за ползване на данъчното облекчение
- Други специфики
2. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и практика на НАП и МФ:
- Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
- Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания.
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците).Други
3. Промени в ЗКПО през 2022 г.
- Лично ползване на фирмени активи
- Ваучери за храна
- Продажба с обратен оперативен лизинг
- Контролирани чуждестранни дружества
- Хибридни образувания
4. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2022 г.
- Данъчни постоянни разлики
- Данъчни временни разлики
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
- Данъчен амортизационен план
- Данъчни загуби
- Дивиденти
- Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.)Лекторски екип:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 

Форма на участие: онлайн / присъствена
Онлайн - в платформата ZOOM.  В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 
Технически изисквания за участие:  компютър и стабилна интернет връзка.

Присъствена  форма на участие - гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5 (учебен център TBS consulting).


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации