Дати на провеждане, продължителност22 и 23 февруари 2024 г. (16 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Формат: хибриден семинар
ОнлайнZOOM
Присъствено: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център TBS consultingПЪРВИ ДЕН - 22 февруари 2024 г.
МОДУЛ 1 - Промените в ЗДДФЛ за 2024 г.
Деклариране на доходите на физическите лица за 2023 г.
Лектор: Евгения Попова
Продължителност на темата: 09:30 ч. - 12:45 ч. 

1. Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2024 г.

- промени във връзка с предоставянето на информация в НАП;
- промени по отношение на данъчните облекчения;
- други промени.
2. Особености при годишното облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2023 г., ангажименти на работодателите във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения и особености при годишното ползване на данъчните облекчения.
3. НОВИТЕ МОМЕНТИ във връзка с предоставянето на информация за 2023 г.:
- със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2023 г.;
- със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения през 2023 г.;
- за целите на задължителния автоматичен обмен.
4. Годишно облагане на доходите на физическите лица и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г.
4.1. Особености при деклариране на необлагаеми доходи и на доходи, облагаеми с окончателен данък. Обсъждане на казуси от практиката.
5. Проблемни въпроси от практиката и алтернативи за тяхното разрешаване. Дискусия.

МОДУЛ 2 - Промени в ЗДДС за 2024 г.
Актуални въпроси, свързани с прилагането на ЗДДС
Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата: 13:30 ч. -  16:45 ч.

1. Промени, свързани с регистрацията по инициатива на органа по приходите:
1.1. Начисляване на данък;
1.2. Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставката.
2. Нови случаи, в които няма да се извършва корекция на ползваия данъчен кредит.
3. Промени в размерите на налаганите глоби и санкции.
4. Други промени.
5. Данъчна и съдебна практика по въпроси, свързани с данъка върху добавената стойност.ВТОРИ  ДЕН - 23  февруари 2024 г.
МОДУЛ 3 - 
Промени в ЗКПО през 2024 г. 
Подготовка за годишното данъчно приключване на 2023 г. Практика по прилагането на ЗКПО
Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 

1. Промени в ЗКПО през 2024 г.
- Електронни и хартиени ваучери за храна;
- Промяна при скритото разпределение на печалба;
- Промяна в режима на облагане при заведенията за хранене и развлечения;
- Промени в преотстъпването на данък за земеделските стопани;
- Промяна при облагането на трансфери на активи от страната към друга част на предприятието, разположена извън страната.
2. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2023 г.
- Данъчни постоянни разлики;
- Данъчни временни разлики;
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат;
- Данъчен амортизационен план;
- Данъчни загуби;
- Дивиденти;
- Данъци върху разходите;
- Други.
3. Разпределяне на средства към собствениците след промяната в Закона за ограничаване на плащанията в брой
- Разпределяне на дивиденти в брой и по сметка;
- Авансово разпределяне на дивиденти;
- Скритото разпределение на печалба в брой и по сметка – допустимост, рискове и практика.
4. Деклариране на касите и вземанията от физически лица
- Декларативни задължения за определени предприятия, свързани с касови наличности и вземания от физически лица;
- Деклариране на касови наличности;
- Деклариране на вземания от физически лица – собственици, персонал и подотчетни лица;
- Период на деклариране и декларация.
5. Практика по прилагането на ЗКПО
- Данъчна практика;
- Съдебна практика.


Лекторски екип:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 


Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации