онлайн

Дата на провеждане, продължителност: 17.03.2020 г. (един ден - 8 уч. ч.)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия

Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЕМИНАРА:
 
Лектор:  Димитър Войнов
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 

1. Промени в ЗКПО през 2020 г.:
- Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
- Промени в регулирането на слабата капитализация
- Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
- Хибридни несъответствия
- Предприятия без дейност
- Други промени.
2. Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
2.1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
- Отчитане при наемателите на:
  • разходите за наем - линеен или друг метод
  • допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
  • разходите по подготовката и сключването на лизингов договор (комисиони, такси и др.)
  • получените стимули от наемодателите
-Отчитане при наемодателите на:
  • приходите от наем – линеен или друг метод
  • отдадените под наем активи
  • първоначалните разходи във връзка със сключването на лизингов договор
  • приходите от извършени услуги
  • предоставените стимули на наемателите
2.2. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
- лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство
- лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
2.3. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
2.4. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
2.5. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
2.6. Предприятия без дейност
2.7. Други промени.
3. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данък върху разходите
- Други.

Лектор : 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 

Цена: 170 лв. без начислен ДДС  (върху посочената цена ще бъде начислен ДДС).
За отстъпки от цена следете нашия електронен бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

В цената е включено: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи обяда в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16


Регистрация:
 За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
 Не се приемат регистрации