онлайн

Дати на провеждане, продължителност: 28 и 29  януари 2021 г. (16 уч. ч.) 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Семинарни занятия
Форма на участие: онлайнОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
ПЪРВИ ДЕН 
ТЕМА 1: Закон за корпоративното подоходно облагане. Очаквани промени в ЗКПО през 2021 г.
Лектор:  Димитър Войнов 
Продължителност на темата: от 09:30 ч. до  16:45 ч. 
1.Очаквани промени в ЗКПО през 2021 г.:
- Промяна в срока за подаване на ГДД и срока за внасяне на корпоративния данък

- Промяна в срока за публикуване на ГФО (промяна в ЗСч.)
- Промяна в авансовите вноски
- Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж
- Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер
- Промени в преотстъпването на данък
- Промени в данъците върху разходите
- Други промени
2. ЗКПО и Covid-19:
- Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения

- Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
- Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
- Данъчно третиране при обезценяване на активи
- Други
3.Нови моменти в приключването на 2020 г.:
- Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

- Промени в регулирането на слабата капитализация
- Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
- Хибридни несъответствия
- Други промени
4.Годишно данъчно приключване на 2020 г.:
4.1 Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)

4.2Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
4.3 Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
4.4 Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
- разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
- разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
4.5 Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
4.6 Пренасяне на данъчна загуба
4.7 Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
4.8 Данък върху разходите
4.9 Други
5. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

ВТОРИ ДЕН 
ТЕМА 2: Промени в ЗДДС за 2021 година
Лектор: Моника Петрова 
Продължителност на темата: от 09:30 - до 12:45 часа 
1.Промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки:
- вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
- дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
- вътрешни дистанционни продажби
- доставки, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс
2. Други промени.

ТЕМА 3: Промените за 2021 г. и годишно облагане на доходите по ЗДДФЛ за 2020 г 

Лектор: Евгения Попова 
Продължителност на темата:  от 13:30 ч. до 16:45 ч.
1. Промените в ЗДДФЛ за 2021 г.
2. Годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г. Ангажименти на работодателите във връзка с годишното изчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения.
3. Особености при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения, както и извършването на корекции. Казуси от практиката.
4. Попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г. Практически примери.
5. Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС за целите на задължителния автоматичен обмен.
6. Дискусия и други актуални теми по ЗДДФЛ.

Лекторски екип:  
Моника Петрова - началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП 
Евгения Попова - главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП 
Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство 


Форма на участие: онлайн 
Уебинарът ще се проведе чрез платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Цена:  240 лв. без ДДС. 
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти. 
Начин на плащане:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16
В основание на платежния документ задължително се вписва: "номер на фактурата", която ще получите след изпращане на заявката или "име и фамилия  на участника".

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.


Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките. Не се приемат регистрации