Продължителност на обучението: един ден
Място на провеждане: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

ТЕМА 1:Промени в ДОПК за 2017 година и тяхното прилагане при осъществяване  на взаимоотношенията на бюджетните предприятия като данъчно задължено лице.
Лектор: Зорница Димитрова
Продължителност на темата: 09:30 - 13:00 часа
1.Общ преглед на промените за 2017 година.
2.Ангажиране отговорността на управителя за неплатени задължения на предприятието.
3.Обмен на информация между данъчните администрации в системата на ЕС.
4.По извършването на проверки и ревизии:
- получаване/изпращане на документи, подписани с КЕП;

- доказателствена стойност на база-данните от счетоводните програми;
- връчване на протоколи от проверки-правни и фактически последици;
- процедурата за извършване на ревизионно производство.
5.Подаване на коригиращи декларации.


ТЕМА 2: Бюджетното предприятие като данъчно задължено лице по ЗДДФЛ за 2017 г.
Лектор: Евгения Попова
Продължителност на темата: 13:45 - 17:00 часа

1. Общ преглед на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. и тяхното прилагане при облагане на доходите на физическите лица за 2017 г. Особености във връзка с ползване на данъчните облекчения.
2. Годишна данъчна декларация за 2017 г. – нови положения и акценти при облагането за 2017 г.
3. Съставяне и подаване на данъчната декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ.
4. Задължения за предоставяне на информация в НАП: подаване на Справка за изплатени доходи на физически лица през 2017 г. и на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки на ЕС.
5. Проект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ за 2018 г.

  

Лектори: 
Зорница Димитрова – 
адвокат, експерт по осигурително право;
Евгения Попова-Главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП. 

Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033