Продължителност: един ден

Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5. 
Учебен център TBS consulting

 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:  
ПРОМЕНИ В ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2018 Г.
Лектор: Вержиния Заркова
Продължителност на темата:09:30 - 12:45 часа

1. Закон за бюджета на ДОО за 2018 г. минимални осигурителни доходи на осигурените лица, размери на плащанията от държавното обществено осигуряване, промени в размерите на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест. Промени в Кодекса за социално осигуряване свързани с краткосрочното осигуряване
2. Промени в подзаконовите актове на държавното обществено осигуряване
3. Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица, зачитане на осигурителен стаж
4. Сумирано изчисляване на работното време – получаване на парични обезщетения и подаване на данни за осигуряването на лицата работещи на сумирано изчисляване на работното време

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ – 2018 Г.
Лектор: Елка Атанасова
Продължителност на темата:13:15 - 16:45 часа

1. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване - 2018 г.
- Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване;

- Промени в разпоредби от Кодекса за социално осигуряване касаещи задължителното пенсионно осигуряване;
- Нова формула за изчисляване на индивидуалния коефициент. Примери.
- Гарантирано увеличение на пенсиите, считано от 01.07.2018 г.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване, направени със Закона за неговото изменение и допълнение, обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.
- Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“;

- Преизчисляване на пенсии на лица, родени след 31.12.1959 г., вследствие прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната им партида в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
3. Изготвяне на документи за пенсиониране предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
- Изчисляване на осигурителен стаж и формиране на осигурителен доход за периоди до 01.01.2000 г.
- Формиране на осигурителният доход в периоди, в които се включва време на временна неработоспособност или за бременност и раждане – 01.01.1966 г. – 01.01.2000 г.
4. Установяване на трудов/осигурителен стаж по съдебен ред.
5. Дискусия.

Лекторски екип:
Вержиния Заркова – експерт по осигурително право
Елка Атанасова- 
Началник на отдел „МОП“, Дирекция „Пенсии“, Национален осигурителен институт

Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033.