Продължителност:  един ден (8ч.)

Място на провеждане: 
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване - 2018 г.
- Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване;

- Промени в разпоредби от Кодекса за социално осигуряване касаещи задължителното пенсионно осигуряване;
- Нова формула за изчисляване на индивидуалния коефициент. Примери.
- Гарантирано увеличение на пенсиите, считано от 01.07.2018 г.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване, направени със Закона за неговото изменение и допълнение, обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.
- Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“;

- Преизчисляване на пенсии на лица, родени след 31.12.1959 г., вследствие прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната им партида в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
3. Изготвяне на документи за пенсиониране предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
- Изчисляване на осигурителен стаж и формиране на осигурителен доход за периоди до 01.01.2000 г.
- Формиране на осигурителният доход в периоди, в които се включва време на временна неработоспособност или за бременност и раждане – 01.01.1966 г. – 01.01.2000 г.
4. Установяване на трудов/осигурителен стаж по съдебен ред.
5. Дискусия.

Лектор:
Елка Атанасова- 
Началник на отдел „МОП“, Дирекция „Пенсии“ на Национален осигурителен институт

Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033