Продължителност: един ден (8ч.)

Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 

 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
I.СИДДО – същност, роля и цел.
1.Случаи на двойно данъчно облагане

2.Механизми на СИДДО за избягване на двойното данъчно облагане.
3.Специфики при тълкуване на СИДДО.
4.Кога прибягваме до СИДДО. Търсен ефект.
5. Как прилагаме СИДДО – процедура за прилагане на СИДДО.
II. Облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от България
1.Приложими преки данъци при облагането на чуждестранни лица.

2.Източник в страната – роля при облагането.
3.Облагаеми доходи и печалби на чуждестранни лица.
4.Място на стопанска дейност – роля при облагането.
5.Практически примери :
- Доходи от дивиденти и приравнени на тях доходи – разлики при облагането, според различните СИДДО.

- Авторски и лицензионни възнаграждения по СИДДО с Германия и СИДДО с Франция и СИДДО с Австрия. Разлики с други видове доходи.  Разлики с други СИДДО.
- Облагане на доходи от финансов лизинг на чуждестранни лица. Разлики с доходите от оперативен лизинг.
- Доходи от прехвърляне на акции и дялове и доходи от прехвърляне на недвижимо имущество по СИДДО с Великобритания. Разлики с други СИДДО.
- Доходи на чуждестранни управители. Разлики в облагането с директорските възнаграждения по СИДДО.
- Доходи от технически услуги.   
III. Местни лица и техните доходи и печалби от чужбина.
1.Доходи и печалби на местни юридически лица – облагане в чужбина - рискове, облагане в България.

2.Примери.
3.Доходи на местни физически лица от чужбина – облагане в чужбина, облагане в България.
4.Примери.
5.Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Прилагане на „освобождаване с прогресия“ и прилагане на „данъчен кредит“ по СИДДО.
IV. Ефект на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани със СИДДО, за предотвратяване на ерозия на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), подписана от България на 7 юни 2017 г.

Водещ курса: Десислава Канева.

Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033.