Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 13:00 ч. Обучение


Място на провеждане:
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава-членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето.
1.1.Очаквани промени в директивата.

1.2.Специални правила за международните шофьори.
1.3.Практика на Съда на ЕС и на българските съдилища по прилагане на директивата.
2.Прилагане на Директива 96/71/ЕО в България. Промени в Кодекса на труда в сила от 1 януари 2017 г.
2.1. Ред за командироване - допълнително споразумение или командировъчна заповед.

2.2.Заплащане при командироване - трудово възнаграждение или дневни командировъчни пари.
2.3.Уговаряне на пътни и квартирни пари.
3. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
4. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
5. Внасяне на осигурителни вноски в България.Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО /редакция в сила от 1 януари 2017 г.
6. Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването.

Лектор: Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително правоЗаявка за участие може да направите  на тел.: 028310033 или директно през нашия сайт.Не се приемат регистрации