нов курс онлайн
Продължителност на обучението: 48 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
Форма на провеждане: ОнлайнКурсът е предназначен за:
  счетоводители и съставители на финансови отчети, одитори,  финансови мениджъри, финансови анализатори, кандитати за дипломирани експерт–счетоводители,  студенти, както  и всички, които се стремят да изучават и задълбочават своите  познания по МСФО/МСС. 

Разглеждат се и последните новости в областта на МСФО/МСС, илюстрирани с много практически примери.


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Модул 1:
1. Въведение в МСФО
2. Концептуална рамка за финансово отчитане
3. МСС 1  Представяне на финансови отчети
4. МСС 7 Отчети за паричните потоци
5. МСС 8  Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

Модул 2:
1. МСС 10  Събития след края на отчетния период

2. МСФО 8 Оперативни сегменти
3. МСС 34 Междинно финансово отчитане
4. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения 

Модул 3:
1. МСС 38  Нематериални активи
2. МСС 40 Инвестиционни имоти
3. МСС 36 Обезценка на активи
4. МСС 23 Разходи по заеми 

Модул 4:
1. МСФО 16 Лизинг
2. МСС 2  Материални запаси
3. МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
4. МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Модул 5:
1. МСФО 3 Бизнес комбинации

2. МСС 27 Индивидуални финансови отчети
3. МСФО 10 Консолидирани финансови отчети
4. МСС 24 Оповестяване на свързани лица

Модул 6:
1. МСС 12  Данъци върху дохода

2. МСС 32  Финансови инструменти: представяне
3. МСФО 9  Финансови инструменти
4. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване

Модул 7:
1. МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия

2. МСФО 13  Оценяване по справедлива стойност
3. МСС 19 Доходи на наети лица
4. МСС 37  Провизии, условни пасиви и условни активи

Модул 8:
1. МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия

2. МСФО 2  Плащане на базата на акции
3. МСС 33  Нетна печалба на акция
4. МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане=


Водещ курса
: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.

Форма на участие: онлайн.
Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom. В деня на курса участниците ще получат по имейл код за достъп (ID) и инструкция за включване в уебинара.
Желаещите могат да се включат в един или няколко модула по избор.
На всички модули ще се прави запис.

Цена: 
130 лв. без ДДС  (156 лв. с ДДС) за участие в един подмодул. 
Плащането се извършва:
По банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
Не се приемат регистрации