Продължителност на обучението: 56 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 –15:00 ч. Обучение
Формат: онлайн курс, в плаформата ZOOMМеждународните стандарти за финансово отчитане (МСФО) са най-широко прилаганите в света счетоводни стандарти. 
По време на осемдневния курс ще се направи  преглед на 31 стандарта, на участниците ще се предостави подробен материал с последните новости в областта на МСФО/МСС, илюстрирани с много практически примери. В допълнение към курса - участниците ще получат записи на отделните модули.

Курсът е предназначен за:
  счетоводители и съставители на финансови отчети, одитори,  финансови мениджъри, финансови анализатори, кандитати за дипломирани експерт–счетоводители,  студенти, както  и всички, които се стремят да изучават и задълбочават своите  познания по МСФО/МСС. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Модул 1: 1 юни 2024 г.

1. Въведение в МСФО

2. Концептуална рамка за финансово отчитане
3. МСС 1   Представяне на финансови отчети
4. МСС 7   Отчети за паричните потоци
5. МСС 8   Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

Модул 2: 8 юни 2024 г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
1. МСС 10   Събития след края на отчетния период
2. МСФО 8  Оперативни сегменти
3. МСС 34   Междинно финансово отчитане
4. МСС 16   Имоти, машини и съоръжения 

Модул 3: 22 юни 2024 г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
1. МСС 38  Нематериални активи
2. МСС 40  Инвестиционни имоти
3. МСС 36  Обезценка на активи
4. МСС 23  Разходи по заеми 

Модул 4: 29 юни 2024 г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
1. МСФО 16  Лизинг
2. МСС 2       Материални запаси
3. МСФО 5     Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
4. МСФО 15   Приходи от договори с клиенти

Модул 5: 6 юли 2024 г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Обучение
1. МСФО 3    Бизнес комбинации

2. МСС 27     Индивидуални финансови отчети
3. МСФО 10  Консолидирани финансови отчети
4. МСС 24     Оповестяване на свързани лица

Модул 6: 13 юли 2024г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение
1. МСС 12    Данъци върху дохода

2. МСС 32    Финансови инструменти: представяне
3. МСФО 9   Финансови инструменти
4. МСФО 7   Финансови инструменти: оповестяване

Модул 7: 20 юли 2024 г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:00 ч. Обучение
1. МСФО 12  Оповестяване на дялови участия в други предприятия

2. МСФО 13  Оценяване по справедлива стойност
3. МСС 19     Доходи на наети лица
4. МСС 37     Провизии, условни пасиви и условни активи

Модул 8: 27 юли 2024 г.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:00 ч. Обучение
1. МСС 28    Инвестиции в асоциирани предприятия

2. МСФО 2   Плащане на базата на акции
3. МСС 33    Нетна печалба на акция
4. МСФО 1   Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане


Водещ курса
: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор.
Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти. Участва е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.


Формат: онлайн курс.
Курсът ще се проведе през платформата Zoom. В деня на курса участниците ще получат линк за достъп и инструкция за включване в уебинара.
Желаещите могат да се включат в един или няколко модула по избор.
На всички модули ще се прави запис.

Цена за участие в един модул: 150 лв. (180 лв. с ДДС)
Цена за участие във всички модули: 1100 лв. (1320 лв. с ДДС)


В цената е включено:
- лекции, материали предоставени от лектора, запис на курса.
Начин на плащане:  по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Ако желаете да участвате в няколко модула, в поле  "БЕЛЕЖКА" запишете модулите, за които желаете да се запишете

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com