Продължителност на обучението:
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 17:00 ч. Обучение. 

Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5.
Учебен център TBS consulting
 
 
Новият стандарт за приходите МСФО 15. Приходи от договори  с клиенти. 
В тази част ще имате възможност да се запознаете:
- с обхвата и спецификата на МСФО 15;
- 5-етапен модел за признаването на приходите, който е приложим за всички договори в обхвата на стандарта, независимо дали се касае за стоки или услуги;
- практическият ефект от прилагането на стандарта;
По време на курса ще получите професионални препоръки за прилага на стандарта на практика. 
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Концепция за прехвърляне на контрол и единен 5-етапен модел за признаване на приходи.
Етап 1: Идентифициране на договора с клиента, третиране на комбинация от договори.
Етап 2: Отделна стока/услуга и идентифициране на отделни задължения за изпълнение.
Етап 3: Определяне на цената на сделката:
- Променливо възнаграждение
- Значителен финансов компонент
- Разпределение на отстъпки
-  Суми, дължими на клиента
-  Непарични размени (бартер).
Етап 4: Разпределяне на цената на сделката към отделните задължения за изпълнение.
Етап 5: Признаване на приходи съобразно прехвърлянето на контрола върху стоките и услугите:
- Признаване на приходи в течение на времето; измерване на степента на напредъка
- Признаване на приходи  в определен момент.

2. Разходи за постигане на договор и разходи за изпълнение на договор.
3. Промени в договорите – подходи на третиране.
4. Отчитане на гаранции.
5. Определяне дали предприятието е принципал или агент.
6. Договори с клауза за обратно изкупуване.
7. Лицензиране.
8. Право на избор за закупуване на допълнителни стоки/услуги.
9. Представяне и оповестяване във финансовите отчети.
10. Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 18 и МСС 11 към МСФО  15.
11. Практически ефект от  прилагането на МСФО 15.

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.Не се приемат регистрации