Продължителност: един ден
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 
 
 
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
I. Облагане в България на доходи и печалби на чуждестранни лица.
1.1. Възникване на данъчно задължение на чуждестранно лице в България – вътрешно законодателство.

1.2. Източник в страната – ЗКПО и ЗДДФЛ.
1.3. Приложими данъци върху доходи и печалби на чуждестранни лица – данъци при източника и корпоративен данък.
1.4. Роля на СИДДО и механизми за избягване на двойното данъчно облагане. Особености при тълкуване на СИДДО.
1.5. Приложимост на СИДДО - данъчни облекчения за чуждестранни лица.
1.6. Ред за прилагане на облекченията по СИДДО.
1.7. Примери относно някои видове доходи на чуждестранни лица:
-  Доходи от технически услуги;
-  Дивиденти и приравнени на тях доходи;
-  Доходи от лихви. Облагане по различните СИДДО. Типични облекчения при доходи от лихви;
-  Доходи от софтуер – видове и облагане;
-  Доходи на чуждестранни управители;
-  Директорски възнаграждения;
-  Доходи от прехвърляне на акции и дялове.

II.  Местни лица и техните доходи и печалби от чужбина.
2.1. Доходи и печалби на местни юридически лица – облагане в чужбина - рискове, облагане в България.

2.2. Примери.
2.3. Доходи на местни физически лица от чужбина – облагане в чужбина, облагане в България.
2.4. Примери.
2.5. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Прилагане на „освобождаване с прогресия“ и прилагане на „данъчен кредит“ по СИДДО.  

Водещ курса: Десислава Канева
Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане, с множество специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, ЕС Директивите в областта на данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.
Работила е за приходната администрация като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, с богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане.

Информация относно курса може да получите на телефон: 028310033.