Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting
 


Цели на обучението

Основната цел на курса е да запознае участниците  с новият  МСФО 9 Финансови инструменти – цел, история на проекта за стандарта и основни промени в сравнение с МСС 39.
Обучението ще даде възможност на специалистите да се подготвят за практическото приложение на стандарта, като специално внимание ще бъде отделено на класификацията и оценката на финансовите активи и финансови пасиви. 
С много примери и казуси водещата обучението доц. Бойка Брезоева ще даде професионални препоръки за практическото прилагането на стандарта в компаниите. Участниците ще имат възможност да получат и професионални консултации от лектора.

Целева група 
Курсът е насочен към: мениджъри, счетоводители, одитори, финансови анализатори, надзорници и др. специалисти, които използват в своята практика МСФО.
За всички, които предложената тематика представлява интерес.

Методология на преподаването
•Обучението се провежда в интерактивна форма
•Теоретичният материал е обяснен и поднесен с  практически задачи и примери
•Обучението е придружено от специално разработени учебни материали.
 

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Признаване и класификация на финансовите активи и финансовите пасиви:
- Първоначално признаване и оценяване на финансови активи и финансови пасиви;
- Класификация на финансовите активи: категории финансови активи според МСФО 9 - дългови инструменти, капиталови инструменти и деривативи;
- Сравнение с категориите на МСС 39;  оценка на бизнес модела и на договорните парични потоци;
- Класификация на финансовите пасиви;
- Финансови активи и финансови пасиви, държани за търгуване;
- Определяне на финансов актив/пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата;
- Определяне на капиталов инструмент като оценяван по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.
2. Прекласификация на финансови активи. Сравнение с МСС 39.
3. Последваща оценка на финансови активи и финансови пасиви:
- Финансови активи и финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност – през печалбата или загубата и друг всеобхватен доход;
- Определяне на печалба или загуба, отнасяща се кредитния риск на финансови пасиви;
- Финансови активи и финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност;
- Некотирани капиталови инструменти и свързани деривативи.

Обезценка на финансови активи и задбалансови ангажименти:
- Обща характеристика на модела за обезценка в МСФО 9 (модел на очакваните загуби). Сравнение с МСС 39;
- Подходи на обезценка;
- Оценяване на очакваните кредитни загуби;
-  Представяне на очакваните кредитни загуби в отчета за финансовото състояние и оповестяване.
4. Преходни разпоредби.
5. Преминаване от категории на МСС 39 към категории на МСФО 9. Кореции от преминаването и оценяването на финансовите активи и финансовите пасиви.
6. Счетоводно отчитане на хеджирането – изисквания за прилагане и основни промени в сравнение с МСС 39.

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика.
Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Цена:  170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG49UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за платената такса ще получите в деня на курса или по куриер на посочен от Вас адрес.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com