нов курс

Продължителност на обучението: 7 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:30 ч. Обучение
Форма на участие: онлайнОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:
1. Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори – Удължаване на срока на прилагане на временното освобождаване от МСФО 9 (
Регламент (ЕС) № 2020/2097 от 15 декември 2020 г., Официален вестник, бр. L 425 от 16.12.2020 г.).
– Основна информация
– Временно освобождаване от прилагането на МСФО 9 и удължаването му до 01.01.2023 г.
2. Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 – Реформа на базовите лихвени процентифаза 2 (Регламент (ЕС) 2021/25 от 13.01.2021 г.,  Официален вестник, бр. L 11 от 14.1.2021 г.).
–  Основна информация
–  Регламент на ЕС относно базовите лихвени проценти
–  Ефект на реформата на базовите лихвени проценти върху финансовите отчети
–  Реформа на базовия лихвен процент:  фаза 1
–  Реформа на базовия лихвен процент:  фаза 2

–  Промяна на  базата за определяне на договорните парични потоци в резултат на       реформата на базовия лихвен процент
–  Практически целесъобразна мярка
–  Ефект върху лизинговите договори

–  Оповестяване
3. Изменение на МСФО 16 ЛизингОтстъпки по наем в контекста на COVID–9 след 30 юни 2021 г. (Регламент (ЕС) № 2021/1421 от 30 август 2021 г., Официален вестник, бр. L 305 от 31.08.2021 г.).
–  Основна информация
–  Практически целесъобразна мярка за лизингополучателите и нейното удължаване след 30.06.2021 г.

 

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Форма на участие: онлайн.
Уебинарът ще се проведе чрез платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат линк  за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации