нов курс онлайн

Продължителност на обучението: 8 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Форма на участие: онлайн


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Промените в МСФО за 2021 г.
1.1Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори – „Удължаване на срока на прилагане на временното освобождаване от МСФО 9”, Регламент (ЕС) № 2020/2097 от 15 декември 2020 г.  (ОВ, бр. L 425 от 16.12.2020 г.).
1.2 Изменения на МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, МСФО 4 Застрахователни договори и МСФО 16 Лизинг – „Реформа на базовите лихвени проценти – фаза 2”, Регламент (ЕС) № 2021/25 от 13 януари 2021 г. (ОВ, бр. L 11 от 14.1.2021 г.).
2. Практически аспекти на прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
2.1Преглед на пететапния модел за признаване на приходи.
2.2Практически примери, свързани със:
- Определяне на задълженията за изпълнение; отделна стока или услуга.
- Разходи  за постигане на договор и  разходи за изпълнение на договор.
- Промени в договорите.
- Авансови такси, неподлежащи на възстановяване.
- Принципал или агент.
- Признаване на приходи  с течение на времето или в определен момент; особености при договори за строителство.
- Лицензи за интелектуална собственост: право на достъп или право на използване.
3. Практически аспекти на прилагането на МСФО 9 Финансови инструменти
3.1 Оценяване на очакваните кредитни загуби за търговски вземания и активи по договор – матрица на провизиите и оценяване чрез вероятности за неизпълнение.
3.2 Очаквани кредитни загуби на парични средства в банки.
3.3 Очаквани кредитни загуби на междуфирмени кредити.
3.4 Модификация на финансови пасиви.
4. Практически аспекти на прилагането на МСФО 16 Лизинг
4.1 Преглед на изискванията на МСФО 16 – модел на актива с право на ползване.
4.2 Практически примери, свързани със:
- Идентифициране на договор, който представлява лизинг или съдържа лизинг.
- Прилагане на изключенията за краткосрочни лизингови договори  и лизингови договори на основни активи с ниска стойност.
- Определяне на срока на лизинговия договор според тълкувателно решение на КРМСФО.
- Състав на лизинговите плащания, включени в пасива по лизинга.
- Приложим  дисконтов процент. Определяне на диференциалния лихвен процент на лизингополучателя.
- Лизингови и нелизингови компоненти.
- Отстъпки по наем в контекста на COVID-19.
4.3 Последващо оценяване при лизингополучателя.
4.4 Първоначални преки разходи за сметка на лизингополучателя и лизингодателя.


Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Форма на участие: онлайн.
Уебинарът ще се проведе чрез платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Цена: 150 лв. без начислен ДДС (180 лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цена следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.
 

Цената включва:
- презентации предоставени от лектора;
- консултации с лектора.
Начин на плащане
: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  
В основание на платежния документ задължително се вписва: "номер на фактурата", която ще получите след изпращане на заявката или "име и фамилия  на участника".

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации