Дата на провеждане, продължителност:  18 и 19.09.2018 г. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 17:00 ч. Първи ден
09:30 – 13:30 ч. Втори ден

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княг. Мария Луиза"92, ет. 5
Учебен център на TBS consulting

Целева група: 
–  Кредитни и финансови аналитици

–  Специалисти корпоративно банкиране
–  Фирмени служители, подготвящи и отговарящи за кредитни сделки

Цел на обучението:   
–  Задълбочено да анализирате финансовото състояние на кредитополучателя, съставяйки аналитични финансови отчети.

–  Да разбирате какви финансови измерители можете да приложете към модела на Майкъл Портър, както и защо показателите, свързани с ликвидността невинаги работят.
–  Да знаете защо нетния оборотен капитал (working capital) и EBITDA могат да бъдат подвеждаща мярка за ликвидност.
–  Да притежавате широк кръг от познания свързани с логиката на финансовите отчети, от гледна точка на кредитния риск.


ПРОГРАМА НА КУРСА
:
18 септември 2018 г.
• Анализ на отчета за доходите
Корекции на непредвидени приходи, преустановени дейности и оперативен лизинг.
- Корекции на позиции, отнасящи се до съвместни предприятия, асоциирани предприятия или малцинствени участия.
- Анализ на показателите EBITDAR, EBITDA, EBIT; клопките при използването на EBITDA или коригираната EBITDA.
- Анализ на съотношенията за: марж (брутен, EBITDAR, EBITDA, EBIT, печалба преди данъчно облагане, нетна печалба), лихвено покритие, покритие на дивидентите.
• Анализ на отчета за паричните потоци
-
 Оперативен паричен поток, NWC, инвестиции и финансиране. Разлики между оперативни приходи и оперативен паричен поток.
- Основни и вторични източници на погасяване на дълга.
- Кредитиране на базата на парични потоци срещу кредитиране на активи.

19 септември 2018 г.
- Анализ на съотношенията: покритие на лихвите и инвестициите; обслужване на дълга и покритие на погасяването на дълга, коефициенти на превръщане на пари в брой, ROIC на база парични потоци, покритие на дивиденти.
• Анализ на баланса
- Какво представляват дълга и квази-дълга?

- Задбалансови пасиви.
- Корекции за оперативен лизинг, търговски кредит, условни пасиви, провизии.
- Анализ на ликвидността и оборотния капитал: структурна и диспозитивна ликвидност.
- Мотивация за наличието на привлечен капитал: финансов ливъридж и лихвен ефект върху данъците.
- Анализ на съотношенията за: ливъридж, ликвидност, покритие на активите, оборотен капитал, ROIC, ROE, оборот на активите, анализ на Dupont.
- Финансови измерители в модела на Майкъл Портър.

Лектор на обучението: Петър Петров 
Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери“, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник: Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с прогнозирането на финансови затруднения, анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анализ. Автор на научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина. 
Консултира както малки и средни български и чуждестранни фирми, така и мултинационални компании, опериращи в над 165 държави в света. Участвал е в преговори на държавно ниво като водещ консултант.
От 2005 г. е автор и водещ на фирмени обучения, динамични тренинги и семинари, свързани с тематиката на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове, бизнес преговори, успешните презентации. Лектор на Германо-Българска индустриално-търговска камара, Гьоте-Институт България, Международен банков институт, както и други институции.

Какви решения Ви предлагаме:
– Практически курс, в който за 2 дни се представя теорията и практиката на задълбочения анализ финансовите отчети на кредитополучателя, използвайки аналитична информация не само от финансовите отчети, но и от годишната данъчна декларация, главната книга и оборотната ведомост.
–  Разглеждане на практически примери, съставени въз основа на реални финансови отчети и счетоводни данни, позволяващи да се отработят ефективни навици за корпоративен кредитен анализ.
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно през нашият сайт. Не се приемат регистрации