Продължителност на курса: един ден  (8 уч. ч.)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание на курса:
1. Данъчен финансов резултат - същност и формиране.
2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с:
- данъчни постоянни разлики;
- данъчни временни разлики;
- други суми;
3. Данъчни постоянни разлики:
- същност;
- възникване;
- непризнати разходи и приходи.
4. Примери за данъчни постоянни разлики:
- разходи, несвързани с дейността;
- скрито разпределение на печалбата;
- разходи без документ;
- глоби, конфискации и лихви за нарушаване на нормативни актове;
- разходи за дарения;
- разходи за липси и брак;
- разходи за ДДС, свързани с непризнати разходи;
- разходи за ДДС за сметка на доставчик;
- разходи за ДДС при злоупотреби;
- разходи за данък при източника;
- приходи от дивиденти;
- приходи, свързани с непризнати разходи;
- приходи от лихви върху недължимо внесени публични задължения
- разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС;
- други.
5. Данъчни временни разлики
- същност; - възникване;
- обратно проявление;
- временно непризнати разходи и приходи. 
6. Примери за данъчни временни разлики:
- приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки);
- обезценки на вземания; - провизии за задължения;
- неизползвани (компенсируеми) отпуски;
- неплатени доходи на физически лица към 31 декември;
- слаба капитализация.
7. Преобразуване със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики:
- сделки на фондова борса;
- резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв);
- облагане на задължения;
- данъчен кредит при регистрация по ЗДДС. 
8. Данъчен амортизационен план.
9. Амортизируеми активи:
- за счетоводни цели;
- за данъчни цели. 
10. Данъчни амортизируеми активи:
- данъчни дълготрайни материални активи;
- данъчни дълготрайни нематериални активи;
- инвестиционните имоти (сгради);
-други.
11. Данъчен амортизационен план
- категории активи;
- стойности на активите;
- завеждане на активи;
- начисляване на данъчни амортизации;
- запазване или промяна на стойностите на активите;
- последващи оценки (преоценки) на активите;
- подобрение на активи;
- отписване на активи;
- продажба на активи;
- апорт на активи;
- брак на активи;
- активи, придобити с финансиране (пълно или частично);
- провизии, свързани с активи.
12. Пренасяне на данъчна загуба:
- принципно положение;
- ред за приспадане;
- загуби от чужбина, при прилагане на метода “Освобождаване с прогресия”;
- загуби от чужбина, при прилагане на метода на данъчен кредит.
13. Анализиране на годишната данъчна декларация по ЗКПО.
14. Дискусия и въпроси.

ЛекторДимитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство

Цена170 лв. без начислен ДДС (204   лв. цена с ДДС). 
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:  
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- консултации с лектора;
- блокнот, химикалка; 
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма. 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД 
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 

Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през формата за регистрация:Не се приемат регистрации