присъствен онлайн

Продължителност на курса: един ден  (8 уч. ч.)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 16:45 ч. Обучение
Форма на участиеонлайн и присъствена  
Адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 


Основно съдържание на курса:
1. Данъчен финансов резултат - същност и формиране
2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с:
- данъчни постоянни разлики
- данъчни временни разлики
- други суми
3. Данъчни постоянни разлики
- същност
- възникване
- непризнати разходи и приходи
4. Примери за данъчни постоянни разлики:
- разходи, несвързани с дейността
- скрито разпределение на печалбата
- разходи без документ
- глоби, конфискации и лихви за нарушаване на нормативни актове
- разходи за дарения
- разходи за липси и брак
- разходи за ДДС, свързани с непризнати разходи
- разходи за ДДС за сметка на доставчик
- разходи за ДДС при злоупотреби
- разходи за данък при източника
- приходи от дивиденти
- приходи, свързани с непризнати разходи
- приходи от лихви върху недължимо внесени публични задължения
- други
5. Данъчни временни разлики:
- същност
- възникване
- обратно проявление
- временно непризнати разходи и приходи
6. Примери за данъчни временни разлики:
- приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)
- обезценки на вземания
- провизии за задължения
- неизползвани (компенсируеми) отпуски
- неплатени доходи на физически лица към 31 декември
-  слаба капитализация
7. Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
- разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
- разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
8. Преобразуване със суми, които не са данъчни постоянни или временни разлики:
- сделки на фондова борса
- резерв от последваща оценка (преоценъчен резерв)
- облагане на задължения
- данъчен кредит при регистрация по ЗДДС
9. Пренасяне на данъчна загуба:
- принципно положение
- ред за приспадане
- загуби от чужбина, при прилагане на метода “Освобождаване с прогресия”
- загуби от чужбина, при прилагане на метода на данъчен кредит
10. Данъчен амортизационен план

. Амортизируеми активи:
- за счетоводни цели
- за данъчни цели
11. Данъчни амортизируеми активи
- данъчни дълготрайни материални активи
- данъчни дълготрайни нематериални активи
- инвестиционните имоти (сгради)
- разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
- други
12. Данъчен амортизационен план
- категории активи

- стойности на активите
- завеждане на активи
- начисляване на данъчни амортизации
- запазване или промяна на стойностите на активите
- последващи оценки (преоценки) на активите
- подобрение на активи
- отписване на активи
- продажба на активи
- апорт на активи
- брак на активи
- активи, придобити с финансиране (пълно или частично)
- провизии, свързани с активи
13. Анализиране на годишната данъчна декларация по ЗКПО.
14
. Данъчна практика по прилагането на ЗКПО, свързана с преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели
15. Дискусия и въпроси.

ЛекторДимитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство


Регистрация:  
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.Не се приемат регистрации