Продължителност на обучението: един ден 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 15:00 ч. Обучение

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание:

1. Видове грешки, в зависимост от съществото им:
- счетоводни грешки (съществени и несъществени);
- данъчни грешки.
2. Видове грешки, в зависимост от момента на установяването им:
- грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година;
- грешки, установени през останалото време.
3. Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
- Националните счетоводни стандарти;
- Международните счетоводни стандарти.
4. Данъчно третиране на грешките по ЗКПО
5. Данъчно третиране на грешки, свързани с:
- данъчни амортизируеми активи;
- данъчни временни разлики;
- преизчисляване при данъчна загуба;
- данъчни грешки;
- грешки, установени при данъчен контрол.
6. Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
- подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември;
- подаване на писмо в НАП.
7. Промяна в счетоводната политика:
- счетоводно отчитане (допустими методи на отчитане);
- данъчно третиране:

-принципно положение;
-специфики при данъчни амортизируеми активи;
-възникване/невъзникване на данъчни временни разлики и др.

8. Примери за промяна в счетоводната политика:
- промяна в счетоводната политика, в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.)
- други.
9. Дискусия и въпроси.


Лектор: Димитър Войнов -  консултант по корпоративен данък и счетоводство

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

 Не се приемат регистрации