Продължителност на обучението:  един ден
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 16:45 ч. Обучение


Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Съществено място в Годишните финансови отчети се пада и на МСС 36 „Обезценка на активи”.
МСС 36 „Обезценка на активи” е счетоводен стандарт, включен в пълния комплект от Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), който има за цел да даде насоки на съставителите на финансови отчети във връзка със счетоводното отчитане, представяне и оповестяване на активите на предприятието, така че същите да не надвишават тяхната възстановима стойност.

Обучението e фокусирано  главно върху практическите аспекти на приложението на стандарта. Ще бъдат разгледани примери от практиката за най-трудните аспекти по приложението на МСС 36, по-специално внимание ще бъде обърнато на основни въпроси, свързани с обезценката, както и на съвременни техники за отчитането на обезценката. Ще бъдат дискутирани принципни постановки третиращи признаването, оценяването и докладването на загубите от обезценка на активи във финансовите отчети, изготвени на база МСФО. С практически примери водещият обучението доц. Бойка Брезоева ще покаже как компаниите следва да отразят в счетоводните си регистри отчитането на загубата от обезценка и обратното възстановяване на загубата от обезценка, отчетена в предходните отчетни периоди.

Уникалност на курса
• Дава практически отговор на най-сложните въпроси свързани с прилагането на МСС 36 при изготвянето на финансовите отчети;
• Обучението се провежда в интерактивна форма;
• Теоретичният материал е обяснен и фиксиран чрез практически задачи и примери;
• Обучението е придружено от специално разработени учебни материали.
 
Целева група
Освен счетоводни и данъчни специалисти в процеса на обучението е нужно да се включат членове на ръководството, юристи, одитори, човешки ресурси, връзки с инвеститорите и други. Промените ще имат отражение не само върху финансовите резултати, но и върху политиката за ценообразуване, стимулиране на продажбите, възнагражденията, цялостния бизнес модел, както и при сделки за сливане и придобиване. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Концептуални основи на обезценката на активи.
2. Обхват на обезценките в съответствие с МСС 36 Обезценка на активи.
3. Проверка за обезценка. Признаци за обезценка и възстановима стойност; обезценка на отделни активи и на единици, генериращи парични потоци.
4. Определяне  на  справедливата стойност, намалена с разходите за продажба.
5. Определяне на стойността в употреба. Прогнозни парични потоци и подходящ дисконтов процент.
6. Обезценка на положителна репутация.
7. Обезценка на корпоративни активи.
8. Обезценка на нематериални активи.
9. Признаване на загуби от обезценка.
10. Възстановяане на загуби от обезценка.
11. Обезценка на инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия.
12. Оповестявания в съответствие с МСС 36 Обезценка на активи.

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева
е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. Не се приемат регистрации