Продължителност на обучението: един ден 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting

Основно съдържание на курса:
1. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
- Промени в ЗКПО през 2018 г.;
- Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба и други);
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи);
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики);
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС);
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение);
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина;
- Данъчно третиране на дивиденти;
- Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
2. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.
3. Данъчно третиране при преминаване от Международни счетоводни стандарти към Национални счетоводни стандарти през 2018 г.:
- Лизингови договори;
- Признаване на приходи и разходи за лихви на база на ефективен лихвен процент;
- Капитализирани разходи по заеми;
- Имоти, машини и съоръжения (ДМА) отчитани по преоценена стойност (преоценъчен резерв).
4. Промени в ЗКПО през 2019 г.:
- Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
– лизингополучатели по оперативен лизинг
– водене на второ данъчно счетоводство лизингополучатели по финансов лизинг
– корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
- Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви;
- Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules);
- Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност; - Други промени.
5. Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.:

- Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС;
- Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит;
- Отпадане на печатите в ГФО; - Публикуване на ГФО от ЮЛНЦ;
- Други промени.


Лектор: Димитър Войнов - консултант по корпоративен данък и счетоводство.

Цена: 170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.
Цената включва:  
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- блокнот, химикалка; 
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма. 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД  Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. 
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com