Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:15 ч. Обучение

Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. МСФО 16 Лизинг (Приет за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2017/1986  от  31 октомври 2017 г.).
2. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти 
– „Характеристики за предсрочно погасяване и отрицателна компенсация” (Прието за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2018/498 от 22 март 2018 г.).

3. Разяснение на КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода
(Прието за приложение в ЕС съгласно  Регламент (ЕС) № 2018/1595 от 23 октомври 2018 г.).

4. Годишни подобрения, цикъл 2015-2017 г.
(Приети за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2019/412 от 14 март 2019 г.):
-изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации и МСФО 11 Съвместни предприятияОпределение за бизнес и счетоводно отчитане на предишни дялови участия”;
-изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – „Данъчни последици от плащанията за финансови инструменти, класифицирани като собствен капитал”;
-изменение на МСС 23 Разходи по заеми – „Разходи по заеми, допустими за капитализация”.

5. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица  
– „Изменение, свиване или уреждане на плана” (Прието за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2019/402 от 13 март 2019 г.).

6. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
  – „Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия” (Прието за приложение в ЕС съгласно Регламент (ЕС) № 2019/237 от 8 февруари 2019 г.).
7. Дискусия.


Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Цена:  170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва: 
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва
: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.

Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16

В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.Не се приемат регистрации