Продължителност на обучението:  един ден (8 уч. ч.)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting


Основно съдържание на курса:
1. Новият стандарт МСФО 16 Лизинг (Регламент (ЕС) 2017/1986  от  31 октомври 2017 г.).
- Цел, обхват и  основни различия с МСС 17 Лизинг;
- Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг; 
- Единен балансов подход за отчитане на лизинговите/наемните договори при лизингополучателите;
- Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти  в договор;
- Комбинация от лизингови договори: комбинация по избор и задължителна комбинация;
- Определяне на срока на лизинга; 
- Счетоводно отчитане на лизинговите договори  при лизингополучателя:    
   - Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на пасив по лизинга (единен балансов подход) 
   - Изключения от принципите на признаване и оценяване: краткосрочни лизингови договори и лизингови договори с основни активи с ниска стойност;   
   - Компоненти на лизинговите плащания  
   - Променливи лизингови плащания   
   - Промяна на лизинговия договор
   - Представяне и оповестяване
- Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя:    
   - Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг   
   - Признаване и оценяване на лизинговите договори    
   - Промяна на лизинговия договор
- Продажба с обратен лизинг;
- Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг (сублизинг);
- Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг;
- Примерно оповестяване във финансовия отчет във връзка с първоначалното прилагане на МСФО 16;
- Практически ефект  от прилагането на новия  МСФО 16;
- Данъчно третиране на лизинговите договори според ЗКПО, отчетени счетоводно в съответствие с МСФО 16;
- Изменение на СС 17 – Лизинг, в сила от 01.01.2019 г., засягащо предприятията, прилагащи МСФО.
2. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти – „Характеристики за предсрочно погасяване и отрицателна компенсация” (Регламент (ЕС) № 2018/498 от 22 март 2018 г.).
3. Разяснение на КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода (Регламент (ЕС) № 2018/1595 от 23 октомври 2018 г.).
4. Годишни подобрения, цикъл 2015-2017 г. (Регламент (ЕС) № 2019/412 от 14 март 2019 г.):
- изменения на МСФО 3 Бизнес комбинации и МСФО 11 Съвместни предприятия – „Определение за бизнес и счетоводно отчитане на предишни дялови участия”;
- изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – „Данъчни последици от плащанията за финансови инструменти, класифицирани като собствен капитал”;
- изменение на МСС 23 Разходи по заеми – „Разходи по заеми, допустими за капитализация”.
5. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица – „Изменение, свиване или уреждане на плана” (Регламент (ЕС) № 2019/402 от 13 март 2019 г. ).
6. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия – „Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия” (Регламент (ЕС) № 2019/237 от 8 февруари 2019 г.).

Водещ курсадоц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика.  Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и член на  изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Цена:  170 лв. без начислен ДДС.
За отстъпки от цена следете нашият бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва
- печатни материали, презентации предоставени от лектора;
- консултации с лектора;
- блокнот, химикалка;
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма.

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД
Банка: ОББ АД
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

Регистрирай се за курса тук

Данни за фактура

Тук може да се запознаете с Уведомление за поверителност и да получите пълна информация как обработваме личните Ви данни.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com