Продължителност на обучението:  
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците.
09:30 – 13:00 ч. Обучение.

Място на провеждане:  
гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting

Промените в СС 17 – лизинг, в сила от 01.01.2019 г.
съгласно Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандартиОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1.Необходимост от изменение на СС 17 – Лизинг, във връзка със ЗИД на ЗКПО за данъчно третиране на договори за оперативен лизинг при лизингополучателите (ДВ, бр. 98 ог 27.11.2018 г.).
2.Определение за експлоатационен (оперативен) лизинг.
3.Стимули при експлоатационен лизинг.
4.Отчитане на експлоатационен лизинг при наемодателя (лизингодателя):
– активи, отдадени под наем (лизинг);
– признаване на приходи от наем (лизинг);
– третиране на стимули по наемния (лизинговия) договор;
– отчитане на първоначални преки разходи;
– приходи от извършени услуги.
5.Отчитане на експлоатационен лизинг при наемателя (лизингополучателя):
– отчитане на наемните (лизингови) вноски;
– третиране на стимули по наемния (лизинговия) договор;
– отчитане на първоначални преки разходи;
– разходи, свързани с ремонти или  подобрения на наети активи и други плащания.
6. Прилагане на изискванията на СС 17 – Лизинг, от предприятията, прилагащи МСФО 16 Лизинг (в сила от 01.01.2019 г.) съгласно ЗКПО.Водещ курса:
 доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие.Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.


В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника.
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.Не се приемат регистрации