нов курс онлайн

Продължителност на обучението:  6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:15 ч. Обучение
Форма на участие
:  онлайн


С настоящият  курс се цели да се пояснят практическите аспекти на прилагането на изискванията на МСФО 16 Лизинг  за лизинговите/наемните договори и на тяхното данъчно третиране съгласно ЗКПО.

Разглежда се и изменението на МСФО 16  Лизинг  във връзка с предоставени отстъпки от  лизингодателя на лизингополучателя в условията на пандемията от COVID – 19.

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Определяне на същността на договорите като лизинг или доставка на стоки/услуги в съответствие с МСФО 16 Лизинг. Счетоводно третиране на:
–  Наемни договори по чл. 228 от ЗЗД.
–  Концесионни договори.
– Договори за облачни услуги съгласно тълкувателно решение (agenda decision) на КРМСФО „Право на клиента да получи достъп до софтуер на доставчика, хостван в облака (МСС 38 Нематериални активи)” от 06.03.2019 г.
– Договори за морски превоз на товари съгласно тълкувателно решение  на КРМСФО „Определение за лизинг – Права на вземане на решения (МСФО 16 Лизинг)” от 21.01.2020 г.
– Договори за права върху подземно пространство (тръбопроводи) съгласно тълкувателно решение  на КРМСФО „Права върху подземно пространство  (МСФО 16 Лизинг)” от 12.07.2019 г.
2. Практико-приложни аспекти на модела на актива с право на ползване при лизингополучателя:
– състав на лизинговите плащания;
– стимули по лизинга;
– лизингови и нелизингови компоненти;
– първоначални преки разходи на лизингополучателя;
–  подобрения на основния актив.
3. Определяне на срока на лизинга според МСФО 16 и тълкувателно решение на КРМСФО „Срок на лизинговия договор и полезен живот на подобрения на наето имущество (МСФО 16 Лизинг и МСС 16 Имоти, машини и съоръжения)” от 26.11.2019 г.
4. Определяне на диференциалния лихвен процент на лизингополучателя съгласно МСФО 16 и тълкувателно решение на КРМСФО „Диференциален лихвен процент на лизингополучателя (МСФО 16 Лизинг)” от 17.09.2019 г.
5. Практико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на лизинговите договори при лизингодателите съгласно МСФО 16 – сравнителен анализ с отменения МСС 17 Лизинг. Класификация на лизинга, третиране на променливи лизингови плащания,  признаване на разходи и приходи за лизинг/наем на линейна база при оперативния лизинг, първоначални преки разходи,  третиране на стимули,  разходи за подобрения.
6. Счетоводно третиране на изменение на лизинговите договори според МСФО 16 при лизингополучателя и лизингодателя.
7. Счетоводно третиране на предоставени отстъпки на лизингополучателя от лизингодателя в условията на COVID – 19 съгласно изменение на МСФО 16 Лизинг, публикувано от СМСС на  28.05.2020 г. (в сила за годишни периоди след 30.06.2020 г.).
8. Данъчно третиране на лизинговите договори съгласно ЗКПО, отчетени счетоводно в съответствие с МСФО 16. Необходимост от водене на две отчетни системи за лизинга.

Водещ курса
: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 
Бойка Брезоева е  преподавател към катедра „Счетоводство  и  анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. 
Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  е от 1999 г., регистриран одитор. 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори  към същия институт.
Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Форма на участие
:

Онлайн  формата на участие,  ще се осъществи през платформата ZOOM
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси.


Цена100 лв.  без начислен ДДС (120 лв.  с ДДС). 
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението.  
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД  
Банка: ОББ АД  
Сметка: BG49UBBS80021004989216  
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес. 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса е необходимо да се регистрирате директно чрез on-line формата или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на втори имейл  "Потвърждение за участие в курса" от наша страна.
Не се приемат регистрации