онлайн

Дати на провеждане, продължителност: 11 и 12 05.2020 г. - 16 уч. ч. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 17:00 ч. Обучение

Форма на провеждане: Онлайн (уебинар)
Участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. Цели на обучението:  
- Да изгради базисни теоретични и практически знания и умения в областта на администрирането на персонала и заплатите (ТРЗ и Личен състав);
- Да създаде цялостна визия на системата по администриране на персонала и връзката й с цялостната стратегия за управление на бизнес организациите;
- Да се анализират и решават   реални казуси от практиката и добрия опит в областта на човешките ресурси;
- Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи  непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.  
Резултати от обучението:
- Изградят знания и умения  за  администриране на персонала и възнагражденията;
- Получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите  по администриране на персонала и заплатите;
- Могат да участват адекватно в съставянето на длъжностни характеристики;
- Придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство;
- Могат да участват в създаването и актуализирането на вътрешно - фирмените нормативни документи в областта на човешките ресурси;
- Предприемат ефективни действия и ще могат да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали проблеми.
Целева група:
- Специалисти в областта на администрирането на заплатите и персонала (ТРЗ и ЛС);
- Специалисти  Човешки ресурси; - Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси и администриране на персонал и заплати;
- Счетоводители и други специалисти, които съвместяват функции в областта ТРЗ и личен състав;
- Управители на малки и средни фирми.

Основно съдържание на курса 
Първи ден 1
Назначаване:
- Документи, необходими за назначаване;
- Назначаване на работници и служители. Акцент върху:
- Основания за назначаване по Кодекс на труда и как да изберем вида на трудовия договор?
- Видове трудови договори - срочни и безсрочни;
- Как да представим информацията за назначаване на нов служител пред ръководството на дружеството? Какво е важно и защо?
- Срок на изпитване по трудов договор. Кога, как и защо се определя?
2. Основания за прекратяване на трудовите правоотношения и връзката им с възможностите за оспорване по съдебен ред и с правата за ползване на обезщетения за безработица:
- Основания за прекратяване на трудов договор. Акцент върху:
- Взаимно съгласие между страните;
- Съкращаване на щата;
- Намаляване обема на работа;
- Липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
- Промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
- Прекратяване на трудовия договор по време на срока на изпитване;
- Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл.331 от КТ;
- Право на подбор на работодателя при: закриване на част от предприятието, съкращаване в щата или намаляване на обема на работата.
- Закрила на работниците и служителите при уволнение. Какво е важно да знаем?
- Обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения.
3. Служебно досие, администриране и важност.
4. Документи и срокове за представяне в НАП.
5. Начини за подаване на информация в ТД на НАП.
6. Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.
7. Вътрешно - фирмени нормативни документи – ПВТР, ВПРЗ. Създаване, промяна и съхранение.
8. Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести -  важност.

Втори ден
1. Видове отсъствия и документирането им:
- Видове отпуски;
- Ред за ползване на различните видове отпуски;
- Давност на отпуските.
2. Работно време и почивки - документация:
- Продължителност на работното време;
- Разпределение на работното време;
- Сумирано изчисляване на работното време;
- Извънреден труд;
- Нощен труд;
- Почивки;
- Отчитане на работното време.
3. Месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията.
- Заплати – начисления и изчисляване;
- Изчисляване на болнични;
- Ред и срок  за представяне на болнични пред НОИ.
4. Трудов и осигурителен стаж.
- Съдържание;
- Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж;
- Изчисляване на трудов и осигурителен стаж;
- Оформяне на трудова книжка.
5. Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите: - Социално осигуряване; - Последни промени в КС.
6. Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.
7. Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
8. Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.
Практически модул, разпределен под формата на дискусия през двата дни и включващ множество примери от практиката, споделяне на опит и практически решения.

Водещ курсаАся Иванова 
Ася Иванова е  магистър по „Икономика и организация на труда” и „Управление на човешките ресурси“. Има над 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, включително при администриране на персонал и заплати. Работила е както като консултант, така и на ръководни длъжности в сектори като енергетика, строителство, тежки производства, реклама и др. Участвала е в разработването и внедряването на различни програми и системи за управление на човешките ресурси. Повече от 10 години работи като консултант по проекти за компании от различни браншове и с разнообразен предмет на дейност, включително по европейски проекти. Водещ на обучения по теми като „ТРЗ и личен състав“, „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“, „Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

Форма на провеждане:
-Онлайн (уебинар)-
участниците ще получат линк за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси


Цена: 
Онлайн форма (уебинар): 260 лв. без начислен ДДС (312 лв. с ДДС).
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:
Онлайн форма (уебинар)
- презентации и материали предоставени от лектора.


Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД 
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес. 

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез нашата on-line  форма или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.Не се приемат регистрации