Нов курс онлайн

Продължителност на обучението: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците

09:30 – 15:00 ч. Семинарни занятия
Място на провеждане гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consulting 

 

С настоящия  курс се цели да се пояснят практическите аспекти на прилагането на изискванията на счетоводните стандарти за лизинговите/наемните договори в съответствие с МСФО 16 Лизинг и СС 17 – Лизинг, както и на тяхното данъчно третиране съгласно ЗКПО.
Разглежда се и изменението на МСФО 16  Лизинг  във връзка с предоставени отстъпки от  лизингодателя на лизингополучателя в условията на пандемията от COVID – 19. Изискванията ще се илюстрират с множество примери.

Основно съдържание на курса:
1. Определяне на същността на договорите като лизинг или доставка на стоки/услуги в съответствие с МСФО 16 Лизинг. Счетоводно третиране на:
–  Наемни договори по чл. 228 от ЗЗД.
–  Концесионни договори.
– Договори за облачни услуги съгласно тълкувателно решение (agenda decision) на КРМСФО „Право на клиента да получи достъп до софтуер на доставчика, хостван в облака (МСС 38 Нематериални активи)” от 06.03.2019 г.
– Договори за морски превоз на товари съгласно тълкувателно решение  на КРМСФО „Определение за лизинг – Права на вземане на решения (МСФО 16 Лизинг)” от 21.01.2020 г.
– Договори за права върху подземно пространство (тръбопроводи) съгласно тълкувателно решение  на КРМСФО „Права върху подземно пространство  (МСФО 16 Лизинг)” от 12.07.2019 г.
2. Практико-приложни аспекти на модела на актива с право на ползване при лизингополучателя:
– състав на лизинговите плащания;
– стимули по лизинга;
– лизингови и нелизингови компоненти;
– първоначални преки разходи на лизингополучателя;
–  подобрения на основния актив.
3. Определяне на срока на лизинга според МСФО 16 и тълкувателно решение на КРМСФО „Срок на лизинговия договор и полезен живот на подобрения на наето имущество (МСФО 16 Лизинг и МСС 16 Имоти, машини и съоръжения)” от 26.11.2019 г.
4. Определяне на диференциалния лихвен процент на лизингополучателя съгласно МСФО 16 и тълкувателно решение на КРМСФО „Диференциален лихвен процент на лизингополучателя (МСФО 16 Лизинг)” от 17.09.2019 г.
5. Практико-приложни аспекти на счетоводното отчитане на лизинговите договори при лизингодателите съгласно МСФО 16 – сравнителен анализ с отменения МСС 17 Лизинг. Класификация на лизинга, третиране на променливи лизингови плащания и  първоначални преки разходи.
6. Счетоводно третиране на изменение на лизинговите договори според МСФО 16 при лизингополучателя и лизингодателя.
7. Счетоводно третиране на предоставени отстъпки на лизингополучателя от лизингодателя в условията на COVID – 19 съгласно изменение на МСФО 16 Лизинг от 28.05.2020 г.
8. Счетоводно отчитане на експлоатационните лизингови договори съгласно СС 17 – Лизинг, при наемателя и наемодателя:  признаване на разходи и приходи за наем на линейна база, третиране на стимули, определяне на срока на договора, разходи за уреждане на договора, разходи за подобрения.
9. Данъчно третиране на лизинговите договори съгласно ЗКПО, отчетени счетоводно  в съответствие с МСФО 16 и СС 17. Необходимост от водене на две отчетни системи за лизинга

 

Водещ курса: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор.  През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Форма на провеждане: присъствена и онлайн (уебинар)
Участниците, които изберат онлайн формата на участие ще получат писмо с инструкции за свързване към уебинара. 
В деня на курса ще получат код за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 

Препоръчваме Ви да използвате браузър Google Chrome.
Минимално техническо оборудване на участниците:
- компютър;
- стабилна интернет връзка.

За по-голяма ефективност на курса,
 участниците ще получат предварително материалите по темата, за да може по време на курса да се задават повече въпроси и да се получи активна дискусия и да се наблегне на практическата насоченост.


Удостоверение:

На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно изпратена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
• В полето "БЕЛЕЖКА" запишете формата на участие, която желаете - присъствена или онлайн. Не се приемат регистрации