Продължителност на обучението: един ден 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 16:45 ч. Обучение

Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 
Учебен център TBS consultingОсновно съдържание на курса:
1. Счетоводно отчитане на лизинга при лизингополучатели, прилагащи МСС, съгласно МСФО 16 „Лизинг“:
• Единен балансов подход на отчитане на оперативния и финансовия лизинг

• Принципно отчитане на лизинга. Признаване на:
   - актив с право на ползване
   - пасив по лизинга
   - разходи за амортизации
   - разходи за лихва по пасива по лизинга
• Изключения от принципа на отчитане:
   - краткосрочни лизингови договори
   - наети активи с ниска стойност
• Първоначална оценка на актива с право на ползване
• Първоначална оценка на пасива по лизинга
• Лизингови плащания, включени в оценката на пасива по лизинга
• Последваща оценка на актива с право на ползване
• Последваща оценка на пасива по лизинга
• Анекси
• Представяне на лизинговите договори в ГФО
• Отчитане на заварените лизингови договори към 1 януари 2019 г.

2.Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:
• Възприета данъчна политика

• Разграничаване на ЗКПО от МСФО 16
• Дефиниране на оперативен лизинг за данъчни цели
• Принципно данъчно третиране:
   - непризнаване на счетоводните разходи/приходи по МСФО 16
   - незавеждане на активите с право на ползване в ДАП
   - признаване за данъчни цели на разходи за наем
• Нов подход на данъчно регулиране:
   - препращане към национален счетоводен стандарт
   - водене на второ данъчно счетоводство
• Данъчно третиране и проблеми при специфични случаи:
   - наети активи, които се използват и за лични цели (автомобили и др.)
   - неплатени наеми към физически лица
   - данъчни временни и постоянни разлики, свързани с наети активи
   - капитализиране на наеми в активи
   - прекратяване на оперативен лизинг
   - продажба с обратен оперативен лизинг
   - промяна в класификацията на лизингов договор
   - лизинги, които попадат в изключенията
• Данъчно третиране на заварените лизингови договори към 1 януари 2019 г.
• Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г., имащи отношение към данъчното третиране на лизинговите договори

3.Данъчно третиране по ЗКПО на финансовия лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС:
- принципно запазване на данъчното третиране от предходните години

- коригиране на заведените активи в ДАП при определени условия

4.Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“:
• Отчитане при наемателите на:

   - разходите за наем - линеен или друг метод
   - допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
   - разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
   - получените стимули от наемодателите
• Отчитане при наемодателите на:
   - приходите от наем – линеен или друг метод
   - отдадените под наем активи
   - първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
   - приходите от извършени услуги
   - предоставените стимули на наемателите

5.Данъчно третиране по ЗКПО на оперативния лизинг при наематели и наемодатели, прилагащи НСС
- припознаване на счетоводното отчитане за данъчни цели 

- данъчно третиране на промяната в счетоводната политика, в резултат на промените в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.

6.Обсъждане на възникнали въпроси и разглеждане на практически примери

 

Лектор: Димитър Войнов -  консултант по корпоративен данък и счетоводство.

Цена: 170 лв. без начислен ДДС
(204 лв. с ДДС).
За отстъпки от цената следете нашия бюлетин или се свържете с нас на посочените телефони за контакти.

Цената включва:  
- печатни материали, презентации предоставени от лектора; 
- блокнот, химикалка; 
- кафе паузи и топъл обяд в крак с най-съвременните тенденции, поднесен от утвърдена кетъринг фирма. 

Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД 
Сметка: BG 49 UBBS 8002 1004 9892 16 
В основание за превода се вписва: дата на курса, име и фамилия на участника. 
Фактура за преведената такса ще получите в деня на курса  или по куриер на посочен от вас адрес.

За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през нашия сайт. 

 Не се приемат регистрации