Дата на провеждане, продължителност: 16 уч. ч. (два дни)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 17:00 ч. Обучение 

Място на провеждане гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5 Учебен център TBS consulting 

Цели
на обучението:

- Да изгради теоретични знания и практически умения за оценка и градиране на длъжности по нива във връзка с изграждане на система за управление на възнагражденията.
- Да създаде цялостна визия относно методиката за създаване и поддържане в актуално състояние на система за управление на възнагражденията в организациите.
- Да представи инструменти за анализ и оценка на възнагражденията, и методи за сравнение с пазара на труда.
- Да изгради знания и умения за създаване, въвеждане и поддържане в актуално състояние на правила за определяне и изменение на заплатите.
- Да представи идеи за създаване и въвеждане на различни видове бонусни схеми и системи за стимулиране, в зависимост от целите на организацията, нивата на длъжностите и цялостната стратегия за управление на персонала.

В резултат от обучението участниците ще могат:
- Да разработят и приложат на практика методика за оценка и градиране на длъжностите в организацията.
- Да участват в процеси по създаване и актуализиране на длъжности, длъжностни характеристики и системи за управление на възнагражденията.
- Да предприемат ефективни действия и да дават конструктивни предложения при решаване на въпроси, свързани с управление на заплащането в организацията..

Обучението е предназначено за:
- Управители на фирми;
- Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси;
- Ръководители на дирекции, отдели, звена или екипи от всички нива на управление;
- Специалисти и експерти по управление на човешки ресурси.


Основно съдържание на курса
Първи ден:
1. Представяне на участниците и запознаване с програмата.
2. Организационна структура.
3. Видове организационни структури.
4. Длъжности. Анализ на длъжностите.
5. Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането.
6. Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците.
7. Методи за оценка на длъжности.
8. Определяне на критерии за оценка на длъжностите.
9. Оценка на длъжностите.
10. Участници в оценяването.
11. Валидизиране на резултатите.
12. Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение.
13. Анализ на пазара и сравнение.

Втори ден:

1. Същност на работната заплата.
2. Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане.
3. Нива на заплатите.
4. Диференциация на възнаграждението.
5. Обхват на заплатата (рейндж).
6. Фактори, влияещи върху работната заплата.

7. Елементи на работната заплата.
8. Структура на управлението на заплатите.
9. Изследване на пазара на труда.
10. Бюджетиране.
11. Преглед на заплащането.
12. Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса.

13. Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни.
14. Пасивни и активни възнаграждения
15. Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането.

16. Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
17. Фактори за успех.
18. Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.
19. Обобщения на деня и изводи.


Водещ курса
: Ася Иванова 
Ася Иванова е  магистър по „Икономика и организация на труда” и „Управление на човешките ресурси“. Има над 20 годишен опит в областта на управлението на човешките ресурси, включително при администриране на персонал и заплати. Работила е както като консултант, така и на ръководни длъжности в сектори като енергетика, строителство, тежки производства, реклама и др. Участвала е в разработването и внедряването на различни програми и системи за управление на човешките ресурси. Повече от 10 години работи като консултант по проекти за компании от различни браншове и с разнообразен предмет на дейност, включително по европейски проекти. Водещ на обучения по теми като „ТРЗ и личен състав“, „Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията“, „Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

Удостоверение:
На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line форма или 
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
• Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща потвърждение за успешно направена регистрация.
• Заявката е активна след получаване на "Потвърждение за участие в курса" по електронен път от наша страна, на посочения от Вас e-mail.
• Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
 Не се приемат регистрации