Продължителност на обучението: 
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците 
09:30 – 17:00 ч. Семинар 

Място на провеждане гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5
Учебен център TBS consulting  

Организатори
БААИК - Българската Асоциация на архитектите и инженерите и ТБС консултинг ЕООДУважаеми дами и господа,

Организираме настоящето обучение няколко месеца след влизане в сила на измененията на ЗОП и ППЗОП, за да проследим и коментираме най-важните промени, касаещи всички участници в инвестиционния процес и имащи отношение към обществените поръчки.


Налице е вече достатъчна практика, която позволява да се проследят тенденции, да се обърне внимание отново на полезните, но и на спорните моменти в закона и подзаконовата уредба.
Обществените поръчки в областта на услугите, предмет на вашата професионална компетентност и опит, са едни от най-сложните, както в процедурно отношение, така и при изпълнение и осъществяване на контрол. 

Целта на семинара е  да очертае  отражението на промените в ЗОП и ППЗОП върху тези обществени поръчки, да даде някои полезни насоки при подготовката за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и същевременно да покаже къде са основните слабости и/или грешки, които допускат кандидатите и участниците. 


Основно съдържание на курса:

Модул 1: Отражение на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01 Март 2019 г., върху участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки:
• Промяна в изчисляването на прогнозна стойност в резултат на пазарни проучвания или пазарни консултации – какво е важно да знаят участниците? Подготовка на ценова оферта;
• Опции по чл. 21, ал. 1 от ЗОП –прилагане, документи на оповестяване и ползи за участниците;
• Подновявания по чл. 21, ал. 1 от ЗОП - прилагане, документи на оповестяване и ползи за участниците;
• Обособени позиции – чл. 21, ал. 6 от ЗОП - прилагане, документи на оповестяване и ползи за участниците;
• Подготовка и обявяване на процедура „Публично състезание“ – съществени промени в ЗОП и ППЗОП. Съкращаване на срокове;
• Подготовка и обявяване възлагане чрез „Събиране на оферти с обява“ – съществени промени в ЗОП и ППЗОП. Промяна в срокове за полуаване на оферти; за разяснения;
• Документи при сключване на договор за обществена поръчка. Изменение на договор за обществена поръчка – съществени промени.

Модул 2Отражение на промените в ЗОП и ППЗОП, в сила от 01 Март 2019 г., върху участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки:
• Изисквания към кандидатите и участниците. Деклариране от упълномощено лице – изиксвания;
• Промени свързани с представяне и подписване на ЕЕДОП;
• Съдържание на Заявлението за участие в процедурата: промяна във вида и обхвата на документите;
• 
Съдържание на Офертата за участие в процедурата: промяна във вида и обхвата на документите.

Модул 3: Подготовка на офертите за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки
• Технически спецификации за възлагане на проектантски услуги и услуги по надзор.  Преглед и коментар на технически спецификации; съдържание, законови изисквания, изисквания на възложителите;
• Критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ – какви показатели избират възложителите за възлагане на проектиране и надзор. Преглед и коментар;
• Методика за качествена оценка – скали и степени; силни и слаби страни в прилагането на скали за оценка – примери от обществени поръчки за проектиране и надзор. Анализ на методиката за оценка във връзка с подготовката на Предложението за изпълнение;
• Прилагане на методики за оценка на офертите в обществени поръчки за проектиране и строителен надзор – примери от практиката; коментар.

Модул 4: Провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка.
• Назначаване на комисия за разглежане и оценка на офертите. Нови отговорности;
• Публично заседание – промени. Отваряне на ценови предложения;
• Промени в действията на комисията при прилагане на чл. 104 ЗОП;
• Изисквания при провеждане на процедури, които съдържат етапи на преговори;
• Работа на комисията при възлгане на обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
• Нови основания за отстраняване от участие в процедурата;
• Обжалване. Примери от практиката на КЗК и ВАС относно обществени поръчки за проектиране и надзор.
Дискусия.


Лектор
: Гергана Тончева, експерт-консултант по обществени поръчки. 
Гергана Тончева придобива професионалните си знания и умения в областта на обществените поръчки като държавен служител в Агенцията по обществени поръчки. Заема длъжността главен експерт и началник-сектор в Дирекция „Законодателство и Методология”, в периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2014г. През този период, г-жа Тончева е излъчена за представител на АОП в Европейската Мрежа за обществени поръчки (PPN) и един от основните лектори на АОП в семинари и практически обучения, организирани за експерти от централната и общинска администрация; публично-правни организации, секторни възложители и изпълнители на обществени поръчки. През 2010 г. придобива сертификат Вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от Министерството на финансите на Р. България.
За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или  да се регистрирате  директно чрез формата: Не се приемат регистрации