Продължителност на курса: един ден  (8 уч. ч.)
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците  
09:30 – 16:45 ч. Обучение 
Място на провеждане:  гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №92, етаж 5  
Учебен център TBS consulting 

Риск – това е вероятност за загуба или пропуск, т.е. рискът – това е възможност за настъпване на някакво неблагоприятно събитие. Разширеното тълкуване на риска се идентифицира с понятието неопределеност, респ. невъзможност за точно прогнози­ране на оптималния вектор на развитието на една сложна система и фактът, че (рискът) е носител не само на вероятни негативни последствия, но така също и на позитивни възможности. В съвременните условия оценката и анализа на риска представлява теорети­чната база за вземането на управленски решения във финансовата сфера,  полити­ката и управлението.

Основно съдържание на курса
1. Дефиниции за риск. Видове риск. Оценка на нетърговския риск. 
2. Политически риск – макрориск и микрориск, мониторинг. Качествен и количествен подход при оценка и анализ на политическия риск.
3. Експертни модели за оценка на риска – рейтингови системи разработени от различни консултантски фирми. - BERI (Business Environment Risk Index) - Frost & Sullivan (the World Political Risk Forecast) - Business International and Data Resources Inc. (Policon) - World Handbook of Political and Social Indicators - Futures Group - с анализите - Political Stability Prospects.
4. Финансово ориентирани рейтингови системи: - Institutional Investor's Country Credit Rating - Euromoney's Country Risk Index. 
5. Инвестиции и инвестиционни проекти. Технически, финансов, икономически и институционален анализ. Анализ на риска.
6. Финансово-математически основи на инвестиционните проекти. 
7. Концепция за стойността на парите във времето. Елементи от теорията на лихвите. Влияние на инфлацията - настояща и бъдеща стойност на парите. Дисконтиране на парични потоци – понятия.
8. Ценни книжа и плащания по дългосрочни кредити – облигации и  акции.      
9. Анализ и оценка на риска при инвестиционни проекти.
10. Съставяне на бизнес  план. Вътрешни фактори. Външни фактори. Капиталов риск. Кредитен риск.

Лектор: проф. д-р Серафим Петров - консултант в областта управление на риска, управление на социално-икономическите процеси и статистика

 


За да участвате в курса, трябва да се  запишете  на телефон: 02 8310033,  0888 603 724 или да се регистрирате  директно през формата за регистрация:Не се приемат регистрации