нов курс онлайн

Продължителност: 6 уч. ч.
09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 15:00 ч. Семинарни занятия
Форма на участие:  онлайнСеминарът е предназначен за: счетоводители на предприятия, кандидати за дипломирани експерт–счетоводители, както и за всички професионалисти, интересуващи се от счетоводното отчитане на дълготрайните активи.Основно съдържание на курса:
1. Практико-приложни аспекти на изискванията за счетоводно отчитане на имоти, машини и съоръжения (дълготрайни материални активи):
– признаване на имоти, машини и съоръжения
– активи с право на ползване при лизингополучателите
– първоначална и последваща оценка на имоти, машини и съоръжения
– амортизационна политика
– последващи разходи
– изваждане от употреба
– оповестяване
2. Практико-приложни аспекти на изискванията за счетоводно отчитане на нематериалните активи:
– признаване на придобити и вътрешно създадени нематериални активи
– първоначална и последваща оценка 
– амортизационна политика
– отписване и оповестяване
3. Практико-приложни аспекти на изискванията за счетоводно отчитане на инвестиционните имоти:
– обхват на инвестиционните имоти и признаване
– първоначална и последваща оценка
– прехвърляния от или към инвестиционни имоти
– изваждане от употреба
– оповестяване
4. Обезценка на дълготрайни активи в съответствие с изискванията на МСС 36 Обезценка на активи:
– индикации за обезценка.
– определяне на възстановимата стойност
– признаване на загуби от обезценка
– възстановяване на загуби от обезценка
– оповестяван
5. Оценяване на дълготрайни активи по справедлива стойност и оповестяване на информация за оценките по справедлива стойност във финансовите отчети.
6. Ефект на пандемията от  COVID – 19 върху  обезценките и оценяването по справедлива стойност.

Водещ курса
: доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

Бойка Брезоева е преподавател към катедра „Счетоводство и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика. Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) е от 1999 г., регистриран одитор.  През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Участвала е като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС и в изпитната комисия по счетоводство за кандидат-одитори към същия институт. Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Форма на участиеонлайн
Уебинарът ще се проведе в платформата ZOOM.
В деня на курса участниците ще получат код (ID) за достъп и ще могат в реално време, в насрочения час да участват в семинара и задават своите въпроси. 


Цена: 120 лв.
без начислен ДДС (144 лв. с ДДС). 
Цената включва: 
- презентации предоставени от лектора
Плащането се извършва: по банков път, до 3 работни дни преди началото на обучението. 
Организация: "ТБС консултинг"ЕООД 
Банка: ОББ АД Сметка: BG49UBBS80021004989216

Удостоверение:

На участниците в курса ще бъде издадено Удостоверение.

Регистрация:
• За да участвате в курса, трябва  да се регистрирате директно чрез on-line  формата или
да се запишете на телефон: 02 8310033, 0888 603 724, 0888 605002.
Важно условие при въвеждането на заявката е да бъде вписана активна електронна поща на участника. На посочения в регистрацията имейл адрес, се изпраща:  потвърждение за успешно направена регистрация, потвърждение за участие в обучението, фактура и материали от обучението.
Участниците се записват по реда на постъпване на заявките.
Не се приемат регистрации